PEDAGOGIKA SPECJALNA

SPECJALNOŚCI (studia stacjonarne)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia)

Logopedia - Absolwent studiów II stopnia specjalności „logopedia” otrzymuje tytuł „magistra pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii”. Absolwent tych studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z poważnymi zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie. Uzupełniana zostaje (na bazie studiów I stopnia) wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu usprawniania osób z zaburzeniami mowy pochodzenia mózgowego (dyzartrii, afazji, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, autyzmu oraz zaburzeń sprzężonych) oraz obwodowego (uszkodzenia narządu słuchu, zmian w narządzie głosu). Ma umiejętności przeprowadzania diagnozy różnicowej. Podczas studiów w APS poznaje sposoby rozpoznawania dysfagii i postępowania w tych przypadkach, czyli problematykę włączoną w zakres kompetencji logopedy w krajach Unii Europejskiej. Absolwent przygotowany jest do usprawniania osób w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy. Posiada umiejętności współpracy z innymi specjalistami, tzn. lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, itp. Absolwent może podjąć pracę we wszystkich placówkach oświatowych, także i specjalnych oraz - co jest nową kwalifikacją - w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, jak również ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 17 kwietnia 2012r.). Absolwent studiów II stopnia może być zatrudniony w resorcie służby zdrowia, ale aby zdobywać tam stopnie specjalizacji powinien – zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia)- podjąć studia podyplomowe specjalizacyjne w zakresie neurologopedii albo surdologopedii i zdać państwowy egzamin. Przygotowany jest do pracy w instytucjach dydaktyczno – badawczych zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy logopedycznej. Logopedzi mogą pracować także w radiu, telewizji oraz w teatrach. Wskazane jest ukończenie dodatkowych studiów z zakresu emisji głosu.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem -  przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku nauczyciela w szkołach specjalnych oraz nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych, a także pedagoga-terapeuty w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno– pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (kwalifikacja)

Surdopedagogika z terapią pedagogiczną - przygotowuje do pracy na stanowisku terapeuty w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach rehabilitacyjnych, na stanowisku nauczyciela: na I etapie nauczania w klasach I-III; w przedszkolach dla dzieci z wadą słuchu; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania (klasy I-III); w przedszkolach integracyjnych; surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu.

Edukacja integracyjna i włączająca - STRONA INTERNETOWA SPECJALNOŚCI - >>kliknij tu<< - przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami: niewidomymi i słabo widzącymi, niesłyszącymi i słabo słyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwent uzyska kompetencje w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością, a także konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz wybranych rozwiązań metodycznych.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku nauczyciela w szkołach specjalnych oraz nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych, a także pedagoga-trapeuty w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Terapia pedagogiczna - przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne. Absolwent uzyska kompetencje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, oraz psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców. Student uzyska przygotowanie w zakresie diagnozy pedagogicznej, metod terapii pedagogicznej oraz metodyki zajęć terapeutycznych.

Rehabilitacja wzroku osób słabowidzących – przygotowuje do wykonywania zawodu rehabilitanta wzroku osób słabowidzących w różnym wieku. Absolwent zyskuje kompetencje w zakresie funkcjonalnej oceny wzroku i usprawniania możliwości posługiwania się wzrokiem w odniesieniu do małych dzieci (wiek niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny), dzieci w wieku szkolnym i młodzieży oraz dorosłych osób słabowidzących, ze słabowzrocznością wrodzoną i nabytą, jak również osób z innymi dysfunkcjami, współwystępującymi z osłabionym widzeniem.  Zajęcia dydaktyczne wzbogacone są praktyką realizowaną z osobami słabowidzącymi w różnym wieku. Program studiów zakłada nie tylko zdobycie kompetencji w zakresie funkcjonalnej oceny i usprawniania wzroku, ale pozwala również na pełniejsze rozumienie skutków słabowzroczności w aspekcie zadań rozwojowych i umożliwia absolwentowi poradnictwo w różnych sferach funkcjonowania osoby słabowidzącej, na przykład w zakresie adaptacji materiałów dydaktycznych, modyfikacji otoczenia do potrzeb osób słabowidzących oraz orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. Możliwości zatrudnienia absolwentów specjalności Rehabilitacja wzroku osób słabowidzących to: poradnie dla osób z dysfunkcją wzroku (dla dzieci, dla dorosłych), ośrodki wczesnej interwencji, szkoły i przedszkola specjalne i integracyjne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie okulistyczne, przychodnie specjalistyczne, domy pomocy społecznej i inne.

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów studiów I stopnia - po każdym kierunku studiów)

Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością - przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi ze sprzężona niepełnosprawnością w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, konstruowania i realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecznąKontynuacja specjalności ze studiów I stopnia - przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. W toku studiów przewidziane są praktyki w  zakładach karnych, poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sądach w zespołach kuratorów sądowych itp. Absolwenci tej specjalności mogą być  zatrudniani  zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach - przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani w zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.

Rehabilitacja społeczno-zawodowa - przygotowuje do pracy w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi niewidomymi i słabowidzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z niedostosowaniem społecznym. Absolwent może uzyskać zatrudnienie w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w warsztatach terapii zajęciowej, urzędach pracy, zakładach pracy chronionej, ośrodkach pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych, podejmujących działania w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością. Absolwent posiada kompetencje w zakresie posługiwania się warsztatem diagnostycznym w celu określania predyspozycji i uwarunkowań aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej. Umie nawiązać współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz wzrostu aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, również w zakresie projektów realizowanych finansowanych ze środków UE.

 

Baner Info Kopia

Baner Irk Kopia