EN

Kandydat może upoważnić pisemnie osobę trzecią do złożenia dokumentów w jego imieniu.

WZÓR takiego upoważnienia znaleźć można klikając tutaj

UWAGA 1: upoważnienie pisemne nie pozwala podpisywać się osobie trzeciej za kandydata. Dlatego też kandydat chcący aby dokumenty w komisji rekrutacyjnej złożyła za niego osoba trzecia, musi przygotować pełny komplet dokumentów w tym podpisać wszystkie wymagające podpisu kandydata dokumenty, czyli:

  1. podanie o przyjęcie na studia,
  2. podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej,
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia,
  4. inne oświadczenia (np. dotyczące posiadania przygotowania pedagogicznego - dot. osób rekrutujących się na studia drugiego stopnia na kierunki pedagogika i pedagogika specjalna) i zobowiązania (np. do doniesienia kserokopii dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu, w przypadku przystępowania do rekrutacji na podstawie "zaświadczenia wydanego po obronie")

 

UWAGA 2: Jeżeli chcemy, aby osoba trzecia mogła się w imieniu kandydata podpisywać, to niezbędne jest upoważnienie do wykonywania tych czynności poświadczone przez notariusza (powinno być to upoważnienie do składania dokumentów w imieniu kandydata oraz do podpisywania w jego imieniu podania o przyjęcie na studia, podania o ELS, oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia, itd.). Tylko w takim przypadku ww. dokumenty mogą być podpisane przez osobę trzecią w imieniu kandydata.