Studia stacjonarne (dzienne)

Na podstronach znajdziesz wykazy dokumentów dla studiów stacjonarnych:

Zwróć uwagę na to, jaką umowę o warunkach studiowania powinieneś wypełnić i złożyć

UWAGA: Jeżeli w wykazie dokumentów jest mowa o:

  • "poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) kserokopii danego dokumenu";
  • "kserokopii danego dokumentu z oryginałem do wzglądu"

to Kandydat przynosi do WKR ksero oraz oryginał wskazanego dokumentu. WKR po sprawdzeniu zgodności kserokopii z oryginałem oddaje kandydatowi oryginał zabierając poświadczoną odpowiednią pieczęcią kopię.

Akademiki

Osoby zainteresowane miejscem w akademiku wraz z kompletem dokumentów składają odpowiedni wniosek

Informacje dla kandydatów o miejscach w domach studenckich

Wzór podania o akademik