EN

Strona główna Rekrutacja Komplet dokumentów Studia stacjonarne (dzienne) 2-letnie II stopnia

Studia stacjonarne (dzienne) 2-letnie II stopnia

11-06-2019

Kandydaci zakwalifikowani do przejęcia na studia
STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA składają:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z suplementem (oryginały do wglądu). UWAGA: do czasu wydania dyplomu honorowane jest zamiast niego "zaświadczenie wydane po obronie"
 2. zaświadczenie, w którym ujęta jest w formie liczbowej średnia ocen ze studiów, wystawione przez uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. UWAGA: zaświadczenie to nie jest wymagane jeżeli w suplemencie do dyplomu średnia ocen z całego toku studiów jest wyraźnie ujęta w formie liczbowej
 3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień wynikających z zasad rekrutacji - dotyczy osób rekrutujących się na specjalności nauczycielskie lub kontynuację specjalności ze studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna. UWAGA: zaświadczenie to nie jest wymagane jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat posiada ww. uprawnienia
 4. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”))
 5. oświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień wynikających z zasad rekrutacji, wygenerowane z Osobistego Konta Rekrutacji w IRK – ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI” (UWAGA – dotyczy rekrutacji na specjalności wymagające potwierdzenia posiadania przygotowania pedagogicznego lub będące kontynuacją kierunku/specjalności ze studiów pierwszego stopnia)
 6. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez wydziałową komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”)
  UWAGA - Absolwenci studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS wydany przez APS nie składają podania o wydanie ELS - należy wpisać przy rejestracji w IRK numer albumu/indeksu APS
 7. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką - sprawdź nr konta i wysokość opłaty
  UWAGA - Absolwenci studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS wydany przez APS, nie wnoszą tej opłaty
 8. wydrukowane i własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia, wygenerowane z systemu IRK (ścieżka dostępu: „MOJE KONTO” -> „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” -> „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”)

UWAGA: Osoby, które nie mają jeszcze wydanego dyplomu licencjata, a dysponują jedynie "zaświadczeniem wydanym po obronie" składają owe zaświadczenie (zamiast dyplomu) wraz z zobowiązaniem, że brakujące dokumenty zostaną doniesione niezwłocznie po ich odebraniu z uczelni na której był broniony licencjat.
Wzór zobowiązania znajdziesz tutaj