Studia stacjonarne (dzienne) 2-letnie II stopnia

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia składają:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z suplementem (oryginały do wglądu). Uwaga: do czasu wydania dyplomu honorowane jest zamiast niego "zaświadczenie wydane po obronie"
 2. zaświadczenie, w którym ujęta jest w formie liczbowej średnia ocen ze studiów, wystawione przez uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. Uwaga: zaświadczenie to nie jest wymagane jeżeli w suplemencie do dyplomu średnia ocen z całego toku studiów jest wyraźnie ujęta w formie liczbowej
 3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień wynikających z zasad rekrutacji - dotyczy osób rekrutujących się na specjalności nauczycielskie lub kontynuację specjalności ze studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna. Uwaga: zaświadczenie to nie jest wymagane jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat posiada ww. uprawnienia
 4. podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „Moje konto” -> „Zgłoszenia rekrutacyjne” -> „Dokumenty i dalsze kroki”))
 5. oświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień wynikających z zasad rekrutacji, wygenerowane z Osobistego Konta Rekrutacji w IRK – ścieżka dostępu: „Moje konto” -> „Zgłoszenia rekrutacyjne” -> „Dokumenty i dalsze kroki” (Uwaga: dotyczy rekrutacji na specjalności wymagające potwierdzenia posiadania przygotowania pedagogicznego lub będące kontynuacją kierunku/specjalności ze studiów pierwszego stopnia)
 6. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez wydziałową komisję rekrutacyjną (ścieżka dostępu: „Moje konto” -> „Zgłoszenia rekrutacyjne” -> „Dokumenty i dalsze kroki”)
  Uwaga: Absolwenci studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS wydany przez APS nie składają podania o wydanie ELS - należy wpisać przy rejestracji w IRK numer albumu/indeksu APS
 7. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką - sprawdź nr konta do opłaty za ELS (inne niż do opłaty rekrutacyjnej) - link do pliku
  Uwaga: Tegoroczni absolwenci studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS wydany przez APS nie wnoszą tej opłaty
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia, wygenerowane z systemu IRK (ścieżka dostępu: „Moje konto” -> „Zgłoszenia rekrutacyjne” -> „Dokumenty i dalsze kroki”)

 

Uwaga:
Osoby, które nie mają jeszcze wydanego dyplomu licencjata, a dysponują jedynie "zaświadczeniem wydanym po obronie" składają owe zaświadczenie (zamiast dyplomu) wraz z zobowiązaniem, że brakujące dokumenty zostaną doniesione niezwłocznie po ich odebraniu z uczelni, na której był broniony licencjat. Wypełnione zobowiązanie w postaci skanu należy dołączyć do kompletu dokumentów składanego zdalnie.

Wzór zobowiązania - link do pliku
Informacje o dodatkowych dokumentach składanych przez cudzoziemców zakwalifikowanych na studia - link do strony

 

Składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia składa się dwóch etapów:

 1. Składanie kompletu dokumentów w formie elektronicznej podpisanej profilem zaufanym kandydata przez specjalny system do tego przeznaczony (terminy określone w harmonogramie rekrutacji). Szczegółowe informacje wraz z linkami do elektronicznego formularza do zdalnego składania dokumentów będą przesyłane osobom zakwalifikowanym na studia przez system IRK.
  Ważne: Aby móc złożyć komplet dokumentów należy dysponować profilem zaufanym.
 2. Okazanie na miejscu w uczelni oryginałów dokumentów o wykształceniu (np. odpowiednio matura lub dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem) w celu poświadczenia ich za zgodność z oryginałem (terminy określone w harmonogramie rekrutacji).


Ważne:

Cudzoziemcy zakwalifikowani na studia, którzy nie mają nadanego w RP numeru PESEL są obligowani do kontaktu z Komisją Rekrutacyjną w celu ustalenia formy i terminu składania kompletu dokumentów (terminy są podane w harmonogramie rekrutacji).