Kandydaci zakwalifikowani do przejęcia na studia
NIESTACJONARNE JEDNOLITE MGR składają:

 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z wszystkimi wystawionymi do niego aneksami
  (z oryginałem do wglądu)
 2. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną*
 3. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej* – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez wydziałową komisję rekrutacyjną
 4. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką - sprawdź numer konta
 5. poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia)
 6. 2 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych, podpisane czytelnie imieniem
  i nazwiskiem oraz numerem PESEL na odwrocie (zdjęcia powinny być identyczne ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wgranym do systemu IRK)
 7. podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę o warunkach odpłatności za studia wraz z podpisanym cennikiem opłat (załącznik do umowy):
Kierunek studiów: Wzór umowy o odpłatności za studia wraz z cennikiem
PSYCHOLOGIA  pobierz

 

* UWAGA: PODANIA: O PRZYJĘCIE NA STUDIA ORAZ O WYDANIE ELS GENERUJĄ SIĘ W JEDNYM PLIKU W FORMACIE PDF NA OSOBISTYM KONCIE KANDYDATA PO KLIKNIĘCIU NA OPCJĘ - "WYDRUK PODAŃ"