Kandydaci zakwalifikowani do przejęcia na studia
NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA składają:

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz
  z suplementem (oryginały do wglądu). UWAGA: do czasu wydania dyplomu honorowane jest zaświadczenie wydane po obronie
 2. zaświadczenie, w którym ujęta jest w formie liczbowej średnia ocen ze studiów, wystawione przez uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia
  UWAGA: zaświadczenie to nie jest wymagane jeżeli w suplemencie do dyplomu średnia ocen
  z całego toku studiów jest wyraźnie ujęta w formie liczbowej
 3. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z wszystkimi wystawionymi do niego aneksami
  (z oryginałem do wglądu)
 4. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną*
 5. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej* – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez wydziałową komisję rekrutacyjną
  UWAGA - Absolwenci studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS, nie wgrywają zdjęć do systemu IRK
 6. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką - sprawdź numer konta
  UWAGA - Absolwenci studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS, nie wnoszą tej opłaty
 7. poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia)
 8. 2 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych, podpisane czytelnie imieniem
  i nazwiskiem oraz numerem PESEL na odwrocie (zdjęcia powinny być identyczne ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wgranym do systemu IRK - UWAGA - wymóg identyczności nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia w APS, którzy posiadają już ELS)
 9. podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę o warunkach odpłatności za studia wraz z podpisanym cennikiem opłat (załącznik do umowy):
Kierunki studiów: Wzory umów o odpłatności wraz z cennikiem
PEDAGOGIKA  pobierz
PEDAGOGIKA SPECJALNA  pobierz
   

 

* UWAGA 1: PODANIA: O PRZYJĘCIE NA STUDIA ORAZ O WYDANIE ELS GENERUJĄ SIĘ
W JEDNYM PLIKU W FORMACIE PDF NA OSOBISTYM KONCIE KANDYDATA PO KLIKNIĘCIU NA OPCJĘ - "WYDRUK PODAŃ"

UWAGA 2: Osoby, które nie mają jeszcze wydanego dyplomu licencjata, a dysponują jedynie "zaświadczeniem wydanym po obronie" składają owe zaświadczenie (zamiast dokumentów,
o których mowa w punktach 1-3) wraz z zobowiązaniem, że brakujące dokumety zostaną doniesione niezwłocznie po ich odebraniu z uczelni na której był broniony licencjat.
Wzór zobowiązania znajdziesz tutaj