EN

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka prowadzone są przez Katedrę Pedagogiki Społecznej,  kierowaną przez prof. Barbarę Smolińską-Theiss oraz Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka,  we współpracy z Instytutem Praw Dziecka im Janusza Korczaka kierowanym przez  byłego Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka we współpracy z międzynarodową siecią Childre's Rights European Academic Network (CREAN) i  Międzynarodowym Stowarzyszeniem Janusza Korczaka (IKA). 

Zajęcia prowadzić będzie stała obsada Katedr oraz wybitni specjaliści z zakresu prawa, polityki społecznej i nauk medycznych i zagraniczni profesorowie wizytujący.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Dyrektor Instytutu Praw Dziecka, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka (IKA), prof. Barbara Smolińska-Theiss, kierownik  Katedry Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Na zdjęciu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Dyrektor Instytutu Praw Dziecka, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka (IKA), prof. Barbara Smolińska-Theiss, kierownik  Katedry Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Stała kadra naukowo-dydaktyczna - pracownicy Akademii Pedagogiki Specjalnej  (zajęcia z zakresu prawa, medycyny prowadzić będą pracownicy spoza uczelni)

Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

Pedagog społeczny, pracownik socjalny, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im M.Grzegorzewskiej, przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, w latach 2010-2018 społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Zainteresowania naukowe: społeczno-pedagogiczne problemy dziecka i dzieciństwa, praca socjalna z dzieckiem i rodziną, środowiskowe uwarunkowania dzieciństwa, rozwój myśli pedagogicznej Janusza Korczaka.

Wybrane publikacje: 

Korczakowskie narracje pedagogiczne, wyd. 2, Kraków 2015, Wyd. Impuls.

Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średnie,. Warszawa 2014, Wyd. APS.

(red). Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie;  The Year of Janusz Korczak 2012. There are no Children, there are people (wersja dwujęzyczna). Warszawa 2013. Rzecznik Praw Dziecka, ss. 503.

(red.) Szkoła w środowisku, środowisko szkoły. “Pedagogika Społeczna” 2017 nr 4.

(red) VI Zjazd Pedagogów Społecznych.” Pedagogika Społeczna“ 2018 nr 4.

 

dr hab., prof. APS Anna Odrowąż-Coates

dr hab., prof. APS Anna Odrowąż-Coates,

Katedra Pedagogiki Społecznej, Kustosz Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka, badacz terenowy, mgr socjologii (2002), doktor nauk politycznych (2005). Habilitacja (2016) dot. Nierówności społecznych: płeć, etniczność, religia. Aktualnie prowadzi badania w obszarze praw człowieka, praw dziecka, praw mniejszości w perspektywie pedagogicznej. Interesuje się zróżnicowaniem społecznym oraz reprodukcją systemu społecznego.

https://annaodrowaz-coates.weebly.com/cv-in-polish-pl.html

Wybrane publikacje:

Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni socjo-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji. Kraków, Impuls 2015, 2016.

Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących  w siłach powietrznych   Polski i Wielkiej Brytanii. Warszawa, Difin 2016.

 

Dr hab., prof. APS Danuta Uryga

dr hab., prof. APS Danuta Uryga

Katedra Polityki Edukacyjnej (od 2003 r.), badaczka i autorka publikacji dotyczących polskiego systemu oświaty, polityki oświatowej samorządu terytorialnego i oddolnych inicjatyw edukacyjnych. Kierownik studiów doktoranckich APS.

Wybrane publikacje:

Zmierzch publicznej oświaty samorządowej, Pedagogika Społeczna 2017/1.

Uryga D., Gozdowska E., Rada Oświatowa w opiniach władz samorządowych i środowisk związanych z lokalną edukacją – raport z badania, Łódź: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2016.

Uległość oświaty. Michela Houellebecqa wizja europejskiej przyszłości, Ruch Pedagogiczny 2016/1.

 

Dr Marta Wiatr

dr Marta Wiatr

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej, APS. Doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. zatrudniona w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zainteresowania naukowe: rodzina i rodzicielstwo w perspektywie społeczno-pedagogicznej, rodzicielskie zaangażowanie w edukację dziecka, oddolne przemiany szkoły, procesy stygmatyzacji, marginalizacji i normalizacji, niepełnosprawność jako zjawisko społeczne, systemy wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.  

Wybrane publikacje:

Rodzina jako środowisko uczące się, „Pedagogika Społeczna”, 2013 nr 2(48).

Konteksty refleksyjności współczesnych rodziców, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. 2015, Nr 3.

Miejsce rodziców w systemie wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym [w: ] Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań. Tom 2. Redakcja naukowa Bożena Chrostowska, Magdalena Dymowska, Magdalena Zmysłowska, Olsztyn 2015: Wydawnictwo UWM.

Uryga D., Wiatr M., Quasi-szkoły – nowe  przedsięwzięcia rodzicielskie na obrzeżu systemu oświaty, „Pedagogika społeczna”, 2015 nr 3.

Kategoria „środowisko” w badaniach nad rodziną w polskiej pedagogice społecznej – tradycja i nowe kierunki, „Pedagogika społeczna”,  2015, nr 2.

Polskie quasi-szkoły - ideologiczne tło rodzicielskich inicjatyw edukacyjnych. „Pedagogika społeczna”, 64(2), 185–205.

Wokół miejskiej szkoły środowiskowej – quasi-szkoły między uspołecznieniem a parentokracją, „Pedagogika społeczna”,  2018 nr 2.

Mendel M., Wiatr M., Rodzice siłą demokracji, „Pedagogika społeczna”, 2018 nr 4.

 

Dr Anna Perkowska-Klejman

dr Anna Perkowska-Klejman

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. (2017) Magister pedagogiki o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, (2004).

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademia Pedagogii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (od 2009 roku).  W latach 2004- 2013 - pedagog szkolny (2004-2013).

Wybrane publikacje:

Poszukiwanie refleksyjności w edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne,  Warszawa 2019. Wyd. APS

Perkowska-Klejman A., Odrowąż-Coates A., Measuring the unmeasurable? Differences in reflexive thinking amongst polish students, „The New Educational Review”,  2019, nr 5.

Osądzanie refleksyjne – ocena intelektualnego rozwoju uczniów, studentów i absolwentów, „Ruch Pedagogiczny”, 2014 nr 4.

Cztery poziomy refleksyjności studentów, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”,  2014 nr 2..

Modele refleksyjnego uczenia się, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, 2013 nr 1 .

Refleksyjna praktyka w pracy pedagoga szkolnego, „Ruch Pedagogiczny” 2012.

Czy twoi studenci są refleksyjni?, „Studia Edukacyjne”, 2012.

 

dr Marta Kulesza

dr Marta Kulesza

Doktor nauk społecznych, psycholog, psychoterapeuta, trener, coach, ewaluator projektów szkoleniowych, badawczych, wdrożeniowych, edukacyjnych. Autor i współautor licznych programów profilaktycznych, wdrożeniowych, w tym modeli systemowej pracy z rodzinami i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: „Coach społeczny”, „Coach rodzinny” i „Family Balance Coaching”. Ukończone studia psychologii (specjalność neuropsychologia) na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt (Niemcy). Podyplomowe 4-letnie Studia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS w Warszawie (dyplom psychoterapeuty integracyjnego).

Ekspert w międzynarodowych projektach wdrożeniowych m.in. "Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej" (POKL), "Coach rodzinny – innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (POKL), "Family-Balance-Coaching - psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym" (POWER).

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2007 psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień NZOZ w Warszawie. Od 2014 roku członek Zarządu Głównego organizacji pozarządowej zajmującej się udzielaniem kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.

Wybranie publikacje:

Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa 2017, Difin.

Modele pomocy psychopedagogicznej oparte na koncepcji zasobów rodzinnych, (w.): Olubiński, A., Zaworska-Nikoniuk, D. (red.). Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Tom I wyzwania i szanse edukacyjne. Wydawnictwo UWM. Olsztyn 2017.

Pojęcie zasoby rodzinne jako kategoria polskiej i niemieckiej pedagogiki społecznej – ujęcie teoretyczno-praktyczne”. (w): Czerka-Fortuna, E., Kmita-Zaniewska, K., Zbierzchowska, A. (red.).Zasoby rodziny - wychowanie, poradnictwo, praca socjalna. Wydawnictwo Katedra: Gdańsk 2016.

Kulesza M., Kulesza M. (red). Coaching i superwizja w obszarze działań społecznych. EDU Research Polska. Warszawa 2015.

Kulesza, M., Kulesza, M.  Coaching rodzinny – zarys koncepcji. [w]: Ozorowski, M.., Najda, A.J. (red.), Coaching rodzinny. Innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warszawa 2015.

Zasoby rodzinne – nowa perspektywa podejścia do rodziny w obszarze diagnostyki i poradnictwa psychopedagogicznego. (w). Najda, A., J., Regulska, A. (red.). Studia nad Rodziną. Warszawa 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

dr Michał Kwiatkowski

dr Michał Kwiatkowski

E-mail: mkwiatkowski@aps.edu.pl 

Doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie; magister psychologii, Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 2005. Zainteresowania naukowe: poradnictwo zawodowe, motywy wyboru kierunku studiów, absolwenci uczelni wyższych na rynku pracy, pedagogika pracy: liczne projekty badawcze na temat innowacji rynku pracy.

Wybrane publikacje:

Pedagogiczno-psychologiczne prawidłowości uczenia się, [w:] K. Gawroński, M. Kwiatkowski (red.) Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Wydawnictwo APS, Warszawa 2018.

Między akademickością a przygotowaniem do aktywnego udziału w rynku pracy – rola uczelni wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki, [w:] M.J. Szymański, B. Przybylski (red.) W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.

Konsekwencje podjęcia studiów – między sukcesem a porażką edukacyjną, [W:] J. Wiśniewska (red.) Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, Wydawnictwo APS, Warszawa, 2015.

Aspiracje edukacyjne gimnazjalistów a współczesny rynek pracy, Ruch Pedagogiczny 2015 nr 4.

The advantages and drawbacks of Polish migration post EU accession. Diversity, social trust and the learning curve(współautorzy: Anna Odrowąż-Coates, Mariusz Korczyński), Kultura i polityka 2014 nr 15.

Świadomość nieuchronności udziału w rynku pracy a dobrostan psychiczny studentów pedagogiki, Ruch Pedagogiczny  2014 nr 4.

Circumstances of pedagogical study selection In Maria Curie-Skłodowska University W: Bera R., Dudak A., Klimkowska K. (red.) Pedagogical education in the context of the job market requirements. Impuls, Kraków 2012.

Psychologia. Politechnika Warszawska, Warszawa 2011.

 

Dr Katarzyna Szostakowska

Dr Katarzyna Szostakowska

Pedagog społeczny, pedagog specjalny, pracownik socjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2017), Asystent w Katedrze Pedagogiki Społecznej. Aktualne zainteresowania naukowo-badawcze: pedagogika społeczna i praca socjalna  z rodziną i człowiekiem starym,  transfery międzygeneracyjnych (dzieci-rodzice, wnukowie-dziadkowie). Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wybrane publikacje:

Strategie godzenia opieki nad osobą starszą z pracą zawodową. [w] M. Kulesza, M. Kulesza (red). Studia nad rodziną  2017 nr 45

Wykorzystanie programu MAXQDA. [w] Kołaczyńska K., Szostakowski M., Zawadzka E. (red.) (2017). Warsztaty badawcze doktorantów- między uwiedzeniem metodologicznym a krytyką. Warszawa2017: Wydawnictwo APS.

Rodzina wobec wyzwań opieki nad seniorem. [w] Odrowąż-Coates A., Kwiatkowski M. (red.)  Raporty z badań pedagogicznych, tom II. Warszawa 2017: Wydawnictwo APS;

K. Kołaczyńska, M. Szostakowski, E. Zawadzka (red.) (2017). Warsztaty badawcze doktorantów- między uwiedzeniem metodologicznym a krytyką. Warszawa: Wydawnictwo APS, 2017; 

 

Dr Anna Górka-Strzałkowska

Dr Anna Górka-Strzałkowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, (2017). Magister pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.; pedagog szkolnym, nauczyciel dyplomowany, socjoterapeutka, pracownik - naukowo-dydaktycznym w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Zainteresownia naukowe – pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole,  uzależnienia młodzieży, programy profilaktyczne.

Wybrane publikacje:

Górka-Strzałkowska A., Perkowska-Klejman A.  Opieka i wychowanie w szkole zintegrowanej ze środowiskiem – między starą a nową perspektywą,(w:) Pedagogika Społeczna 2014 nr1.

Szkoła jako instytucja, organizacja, system społeczny [w:] Odrowąż-Coates A., Kwiatkowski M. (2014). Przyszłość edukacji i społeczeństwa oczami badaczy społecznych. Warszawa 2014, Wydawnictwo APS.

Górka-Strzałkowska A., Perkowska-Klejman A., Nowe wyzwania szkoły-sześciolatek w szkole-między dyskursem medialnym a realiami Warki (2015) Szymański M. J., Przybylski B., W kręgu problemów edukacyjnych, Warszawa 2015.

 

Dr Krystyna Heland-Kurzak

Dr Krystyna Heland-Kurzak

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2018) magister pedagogiki (2012)  i magister teologii (2011-, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),studia podyplomowe -Integracja społeczna i prawa człowieka w kontekście wielokulturowoście (2014). Zainteresowania naukowe: dziecko i rodzina, zagadnienia związane z dziecięcą duchowością i religijnością,  instytucjonalne formy opieki nad małym dzieckiem i pomocy rodzinie.

Wybrane publikacje:

Religious Structure of Child Education Policy in Germany, Poland and UK,        International Journal of Information and Education Technology, 2016 Vol. 6, No. 1.

Koncepcja przyjaciela w narracjach dzieci z klas I-III. Studium empiryczno-teoretyczne. Warszawskie Studia Pastoralne, 2015, nr 4 (29).

Przedsiębiorcze rodzicielstwo warszawskich matek. Studium przypadku opieki nad dzieckiem wśród kobiet biznesu. "Doktoranckie doświadczenia i refleksje badawcze", K. Heland-Kurzak, M. Szostakowski, M. Trusewicz-Pasikowska, Warszawa 2015, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Heland K. (2015). Non – reflexivity and the religious preparation of children in the process of socialisation. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies 2015.

Heland K., Odrowąż-Coates A. (2014). Obraz Boga u dzieci w wieku przedszkolnym - temat stale aktualny pedagogicznie i społecznie. Studia z Teorii Wychowania 2014, 5/1.

Aktualności

03-04-2020

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stanowczo sprzeciwia się tym działaniom zwiększającym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie.
30-03-2020

O odwołanie egzaminowania zewnętrznego uczniów w zw. z pandemią COVID-19 apeluje KNP PAN

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk apeluje do Prezydenta RP oraz do do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie egzaminowania zewnętrznego uczniów w sytuacji podporządkowanej nieprzewidywaln…
30-03-2020

Praktyki studenckie

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami o praktykach studenckich