Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka są skierowane do osób, które działają lub chciałyby działać w różnych obszarach wsparcia, rzecznictwa czy ochrony praw dzieci. Są to studia ogólnoakademickie drugiego stopnia łączące badania z działaniem i kształceniem (action research), odnoszące się do polskich i europejskich regulacji prawnych i społeczno-kulturowych związanych z badaniami, działaniami i ochroną praw dziecka (Konwencja o Prawach Dziecka, unijne i polskie strategie na rzecz dzieci, monitoringi UNICEF sytuacji dzieci, inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka itp.)

Absolwenci kierunku nabędą kwalifikacje, które pozwolą pełnić rolę lidera i obrońcy praw dziecka w różnych instytucjach i środowiskach pedagogicznych. Dzięki rozbudowanym różnorodnym praktykom absolwent nabędzie umiejętności pracy z dziećmi i na rzecz dziecka oraz dysponuje także kapitałem społecznym polskiego i międzynarodowego środowiska działaczy praw dziecka.

Opis kierunku - link do strony
Perspektywy zatrudnienia - link do strony
Kadra - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony
Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku 
Program studiów - link do pliku
Plan studiów - link do pliku

Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne na kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ujawnienie kompetencji i doświadczeń kandydata do pracy związanej z prawami dziecka. Kandydat ma wykazać się zainteresowaniem problemami dziecka, samodzielnym zdobywaniem wiedzy na temat dziecka i dzieciństwa (w tym ogólną znajomością dzieł Janusza Korczaka) oraz doświadczeniem społecznym lub zawodowym w pracy z dziećmi lub związanej z dziećmi (praca zawodowa, udział w organizacjach pozarządowych, wolontariat, własna działalność artystyczna, biznesowa itp.). Przedmiotowy zespół egzaminacyjny, kierując się tymi kryteriami może przyznać kandydatowi od 0 do 5 pkt.

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony