EDUKACJA ARTYSTYCZNA

 

I STOPNIA, STACJONARNE

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego

NOWA MATURA (od roku 2005)*
Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru oraz dodatkowo punktów z autoprezentacji kandydata (analiza teczki prac)

Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy
Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

Teczka prac kandydata powinna składać się z 10 rysunków z natury (format dowolny), wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich (format dowolny) lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata

UWAGA! Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zapraszamy na bezpłatne konsultacje, które odbywają w okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku w siedzibie Instytutu Edukacji Artystycznej APS przy ul. Spiskiej 16 - więcej informacji na stronie IEA APS

STARA MATURA (do roku 2004)**
Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników 4 egzaminów z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej oraz dodatkowo punktów z autoprezentacji kandydata (analiza teczki prac). Oceny z egzaminów maturalnych transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

ocena liczba punktów rekrutacyjnych
do 1991 roku po 1991 roku
6   200
5 200 180
4 160 150
3 80 100
2   60

Teczka prac kandydata powinna składać się z 10 rysunków z natury (format dowolny), wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich (format dowolny) lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata

UWAGA! Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zapraszamy na bezpłatne konsultacje, które odbywają w okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku w siedzibie Instytutu Edukacji Artystycznej APS przy ul. Spiskiej 16 - więcej informacji na stronie IEA APS

 

II STOPNIA, STACJONARNE

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie dyplomu licencjata (lub równoważnego) potwierdzającego określone efekty kształcenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach poszczególnych kierunków i specjalności w katalogu na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona: 0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena na dyplomie licencjata + punkty uzyskane podczas autoprezentacji kandydata (analiza teczki prac)

Teczka prac kandydata powinna składać się z 10 rysunków z natury (format dowolny), wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich (format dowolny) lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata

UWAGA! Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zapraszamy na bezpłatne konsultacje, które odbywają w okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku w siedzibie Instytutu Edukacji Artystycznej APS przy ul. Spiskiej 16 - więcej informacji na stronie IEA APS

 

______________________________________
* Nowa Matura – egzamin maturalny, który jest przeprowadzany od 2005 roku. Wyniki nowej matury są w procentach. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej są osobnymi dokumentami.

** Stara Matura - egzamin dojrzałości, który był przeprowadzany do 2004 roku. Wyniki starej matury były podawane w formie ocen. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej stanowiły jeden dokument.