EN

W Akademii Pedagogiki Specjalnej działają dwa związki zawodowe:

  • Związek Zawodowy Solidarność
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Związki zawodowe mają na celu obronę interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich warunków życia i pracy.

Zgodnie z zapisami art. 1 ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:

„1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

2. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.”

Pełny tekst ustawy jest dostępny na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910550234

Uprawnienia związków zawodowych w Akademii

Uprawniania związków określa ustawa o związkach zawodowych. Dodatkowo dokumenty wewnętrzne Uczelni stanowią:

  • przedstawiciele związków zawodowych (po jednym z każdego związku) uczestniczą, jako głos doradczy, w posiedzeniach Rady Wydziału
  • przedstawiciele związków zawodowych (po jednym z każdego związku) uczestniczą, w charakterze obserwatorów, w pracach komisji ds. oceny pracowników
  • przedstawiciele związków zawodowych (po jednym z każdego związku) uczestniczą w pracach komisji ds. świadczeń socjalnych.

Kontakt

Związek Zawodowy Solidarność
Przewodniczący Rober Kozłowski
tel. 22/589 36 00 wew. 2004
e-mail: solidarnosc@aps.edu.pl
pok. 2324

Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Przewodnicząca Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
tel. 22/589 36 00
e-mail: azwolan@aps.edu.pl
pok. 1005

Kontakt z przewodniczącymi związków - w godzinach pracy.