EN

Stanowiska

Zatrudnienie pracownika odbywa się na podstawie ogłoszonego konkursu. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowisku:

 1. profesora zwyczajnego
 2. profesora nadzwyczajnego
 3. profesora wizytującego
 4. adiunkta
 5. asystenta

Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

 1. starszego wykładowcy
 2. wykładowcy
 3. lektora
 4. instruktora

Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:

 1. starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego
 2. kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego
 3. adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej
 4. asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej

Procedura

Osoba ubiegająca się o zatrudnienia jest zobowiązana do złożenia wszystkich dokumentów podanych w dokumentacji konkursowej. Konkurs zostaje ogłoszony przez Rektora na wniosek Dziekana lub Kierownika jednostki międzywydziałowej.

Osoby ubiegające się o zatrudnione zobowiązane są do złożenia kwestionariusza osobowego.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny jest na stronie: http://bip.aps.edu.pl/konkursy-na-stanowiska-akademickie/formularze/

Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje Rektor uczelni, a z pracownikiem niebędącym nauczycielem Kanclerz.

Osoba zatrudniona w Uczelni zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, w którym upoważnia wybraną jednostkę organizacyjną Akademii do zaliczenia go do minimum kadrowego danego kierunku studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego nie później niż do 30 czerwca.

Nauczyciel akademicki może podjąć zatrudnienie w ramach stosunku pracy u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą pod warunkiem uzyskania zgody Rektora.

Pracownicy zatrudniani są na czas określony lub nieokreślony, przy czym okres zatrudnienia na stanowisku asystenta lub adiunkta nie może być dłuższy niż okres przeznaczony na osiągnięcie kolejnego stopnia (8 lat).

Informacje

Instrukcje w sprawie zatrudnienia pracowników dostępne są na stronie: http://www.aps.edu.pl/pracownicy/kadry/instrukcje/

Dodatkowe informacje są zawarte w Statucie Uczelni: http://www.aps.edu.pl/uczelnia/dokumenty/

Kierownik

Małgorzata Zięba
tel. 22/589 36 17 wew. 1124
e-mail: mkwietniewska@aps.edu.pl

Pracownicy

Marlena Kobus
tel. 22/589 36 17 wew. 1124
e-mail: mkobus@aps.edu.pl

Katarzyna Sajnog
tel. 22/589 36 00 wew. 1117
e-mail: ksajnog@aps.edu.pl

budynek A, I piętro, pokój 1117