EN

Pracownicy mogą odbywać wyjazdy zagraniczne w celach:

  1. naukowych, takich jak udział w konferencjach, kongresach, sympozjach, zjazdach; prowadzenia badań naukowych; realizacji stypendium naukowego przyznanego przez instytucję zagraniczną;
  2. dydaktycznych, takich jak podejmowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej za granicą,
  3. szkoleniowych, takich jak staż naukowy lub specjalizacyjny, praktyki zawodowe, kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe, studia podyplomowe, studia doktoranckie,
  4. związanych z wykonywaniem zadań Akademii w zakresie nawiązywania międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej.

Postępowanie

Osoba wyjeżdżająca składa w Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą wypełniony, podpisany przez wnioskodawcę i bezpośredniego przełożonego, zatwierdzony przez Rektora/Prorektora Akademii, wniosek w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.

W przypadku opłacania należności związanych z uczestnictwem w konferencji naukowej przelewem bankowym wyjeżdżający zobowiązany jest dostarczyć do BOBiWZ wypełniony Wniosek o Realizację Przedpłaty nie później niż 10 dni przed upływem terminu przedpłaty.

Pracownicy Akademii podczas podróży służbowej za granicę są ubezpieczani od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywa Akademia w ramach zaplanowanych środków.

Z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju pracownikowi przysługują:

  • diety
  • zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych udokumentowanych wydatków.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia rozliczenia z wyjazdu na formularzu „Rozliczenie z zaliczki w zagranicznych środkach płatniczych” w terminie 14 dni od zakończenia podróży. Rachunki i faktury powinny być opisane i podpisane na odwrocie przez Wnioskodawcę.

Wraz z rozliczeniem Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w BOBiWZ merytorycznego sprawozdania z wyjazdu.

Informacje i wnioski

Szczegółowe informacje wraz z wnioskami znajdują się na stronie: https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=3878