EN

Rodzaje urlopów

Każdy z pracowników jest uprawniony do korzystania z różnych form urlopu:

  1. Urlop na żądanie (dotyczy pracowników administracji)
  2. Urlop wychowawczy
  3. Urlop dla poratowania zdrowia i orzeczenie lekarskie
  4. Urlop płatny doktorski
  5. Urlop płatny naukowy raz na 7 lat (dotyczy pracowników mianowanych)
  6. Urlop okolicznościowy
  7. Urlop wypoczynkowy

Ponadto pracownicy mogą korzystać z urlopów macierzyńskich/rodzicielskich. Pracownikowi/pracownicy przysługuje możliwość uzyskania dodatkowego urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego, przerwania urlopu lub rezygnacji.

Pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych i jednocześnie podejmujący dodatkową pracę zarobkową zobowiązani są do informowania Rachuby Płac poprzez złożenie oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Urlop dla celów naukowych

Nauczyciel akademicki może ubiegać się o urlop bezpłatny dla celów naukowych. Urlopu udziela Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego, dyrektora Instytutu oraz  Dziekana.

Mianowany nauczyciel akademicki może raz na siedem lat zatrudnienia w Akademii otrzymać płatny urlop dla celów naukowych w wymiarze do roku, w celu:

  • przyspieszenia prac badawczych lub artystycznych
  • odbycia stażu naukowego lub zawodowego

Urlop jest udzielany przez Rektora uczelni na wniosek pracownika zaopiniowany przez dyrektora instytutu, kierownika ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej jednostki organizacyjnej.

Nauczyciel akademicki, przygotowujący rozprawę doktorską, może otrzymać płatny urlop naukowy w maksymalnym wymiarze trzech miesięcy.
Urlopu udziela Rektor na wniosek pracownika, zaopiniowany przez Dyrektora Instytutu, Promotora oraz po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

Pracownicy korzystający z płatnych urlopów nie mogą w tym czasie podejmować zatrudnienia lub prowadzić działalności gospodarczej.

Występowanie o przyznanie urlopu

Decyzje o urlopie podejmowane są na podstawie odpowiedniego wniosku złożonego w Dziale Kadr APS.

Wnioski są dostępne na stronie: http://www.aps.edu.pl/pracownicy/kadry/wnioski/.

Kontakt

Informacje dotyczące zatrudnienia lub urlopu można uzyskać w Dziale Kadr APS:

Kierownik
Małgorzata Zięba

tel. 22/589 36 17
e-mail: mkwietniewska@aps.edu.pl
pok. 1117

Pracownicy

Marlena Kobus
tel. 22/589 36 17
e-mail: mkobus@aps.edu.pl
pok. 1117

Katarzyna Sajnog
tel. 22/589 36 16
e-mail: ksajnog@aps.edu.pl
pok. 1117