EN

W uczelni obowiązuje następujący system oceniania.

Przedmioty mogą kończyć się:

 1. zaliczeniem
 2. zaliczeniem na ocenę
 3. egzaminem

Przedmioty kończące się zaliczeniem oceniane są w skali:

 • zaliczone (zal)
 • niezaliczone (nzal)

Przedmioty kończące się zaliczeniem na ocenę i egzaminy oceniane są w skali:

 • bardzo dobry – 5,0
 • dobry plus – 4,5
 • dobry – 4,0
 • dostateczny plus – 3,5
 • dostateczny – 3,0
 • niedostateczny – 2,0

Seminaria oceniane są według skali zaliczone-niezaliczone. Podstawą zaliczenia seminarium na ostatnim roku jest złożenie pracy dyplomowej.

Ocena praktyki studenckiej dokonywana jest w skali zaliczone-niezaliczone. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie:

 • dziennika praktyk i innych dokumentacji praktyk
 • oceny dokonanej przez opiekuna praktyk w placówce
 • rozmowy studenta/studentki z opiekunem praktyk w uczelni.

Podstawą zaliczenia lub wystawienia oceny powinien być poziom osiągnięcia przez studentkę/studenta efektów sformułowanych przez osobę prowadzącą zajęcia lub przedmiot. Efekty wraz z dodatkowymi wymagania powinny zostać podane studentom w pierwszym miesiącu trwania zajęć.

Oceną niedostateczną otrzymuje student, który:

 • nie osiągnął w stopniu zadawalającym efektów kształcenia
 • nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia
 • nie zgłosił się na zaliczenie przedmiotu.

Student jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty zaliczenia lub egzaminu.

Dla studentów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną osoba prowadząca przedmiot jest zobowiązana wyznaczyć termin w sesji poprawkowej.

Poza ocenami w Uczelni stosowany jest także system punktowy. Student otrzymuje punkty ECTS po uzyskaniu zaliczenia lub pozytywnym złożeniu egzaminu.

Informacje o sposobie oceniania przedmiotu zamieszczone są w systemie USOS przy protokołach do poszczególnych przedmiotów.

Przepisanie oceny

Przepisanie studentowi zaliczenia uzyskanego w innej uczelni może nastąpić w przypadku, gdy przedmiot zaliczony w innej uczelni:

 1. ma taką samą lub zbliżoną nazwę;
 2. realizowany jest w tej samej lub większej liczbie godzin;
 3. prowadzony jest w tej samej formie (wykład i/lub ćwiczenia);
 4. kończy się tą samą formą zaliczenia (zaliczenie z oceną, egzamin);
 5. ma przyznaną tą samą lub większą liczbę punktów ECTS;
 6. realizowany był na równorzędnym stopniu studiów.

Informacje szczegółowe

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1188)

Zarządzenie NR 64a/ 09-10 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zasad dotyczących przepisywania ocen

Informacje dostępne są w Regulaminie studiów: https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=7591