EN

Sylabus jest dokumentem opisującym realizowany w uczelni przedmiot. Zawiera między innymi informacje o:

  • efektach kształcenia w ramach danego przedmiotu
  • metodach kształcenia
  • treściach programowych
  • nakładzie pracy studenta
  • wymaganej literaturze
  • formie zajęć
  • liczbie godzin

Sylabusy należy przygotować uwzględniając efekty kształcenia dla danego kierunku kształcenia.

Nauczyciele akademiccy przygotowują jeden sylabus do prowadzonego przedmiotu, także wtedy, gdy przedmiot realizowany jest przez wielu prowadzących.

Nauczyciele akademiccy mają obowiązek przedstawienia studentom sylabusa przedmiotu na pierwszych zajęciach dydaktycznych.

Uzupełnianie i składanie sylabusów

Sylabusy są przygotowywane w systemie USOS przez wypełnienie odpowiednich rubryk formularza. Dostęp do formularza jest możliwy po zalogowaniu się prowadzącego do systemu.

Informacje w sylabusie wprowadzane są przez:

  1. Biuro ds. USOS i Biuro ds. Planowania i Organizacji Kształcenia - informacje podstawowe do 30 lipca
  2. Koordynator USOs w Instytucie - efekty nauczania do 15 września
  3. Prowadzący/a przedmiot - Informacje o zajęciach w cyklu do końca 1. tygodnia danego semestru.

Istnieje możliwość wprowadzania szczegółowych informacji przez osoby realizujące zajęcia w części Zajęcia/Ćwiczenia.

Sylabus są drukowane przez obługę sekretariatów instytutówdo końca pierwszego miesiąca semestru i przekazywane do podpisu osobom prowadzącym przedmiot.

Sylabusy są archiwizowane w sekretariatach instytutów do czasu zakończenia realizacji danego cyklu kształcenia.

Informacje w sprawie wzoru sylabusów

 Informacje dotyczące sylabusów dostępne są w Zarządzeniu nr 119/13-14 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru sylabusa obowiązującego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, sposobu przygotowywania oraz gromadzenia i przechowywania sylabusów przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiach jednolitych studiach magisterskich i studiach podyplomowych: https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=5806

Przy sporządzaniu sylabusów pomocne mogą być informację zamieszczone  rozdziale Programy kształcenia.