EN

Akty prawne

Nadawanie stopni i tytułów naukowych zostało uregulowane w:

Akademia Pedagogiki Specjalnej ma uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego:

Wydział Nauk Pedagogicznych

  • doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki
  • doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Procedura

Pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni uczelni mogą ubiegać się, po spełnieniu wymaganych przepisami warunków, o nadanie stopnia lub tytułu naukowego.

Decyzję o wszczęciu postępowania i nadania stopnia naukowego podejmuje Rada Wydziału. Rada Wydziału podejmuje również uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora.

Szczegółowo procedury zamieszczone są w:

  • Regulaminie  o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  • Informacji ogólnej  o nadanie stopnia doktora - WNP - WSNS

Wnioski dostępne są na stronie: http://www.ck.gov.pl/index.php/wnioski

Pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni uczelni mogą ubiegać się, po spełnieniu wymaganych przepisami warunków, o nadanie stopnia lub tytułu naukowego także poza Akademią Pedagogiki Specjalnej na warunkach ogólnych zgodnych z ustawą (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki) i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego), według określonych przez Rady Wydziałów procedur.

Kontakt

Barbara Nowak
tel. 22/589 36 26
e–mail: bnowak@aps.edu.pl
pok. 3108