EN

Praca dyplomowa (licencjacka i magisterska) jest najważniejszą pracą studenta, kończącego kształcenie wyższe. Złożenie i obrona pracy jest warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu licencjata lub magistra.

Seminaria dyplomowe prowadzone są w grupach liczących od 12 do 20 osób. W przypadku mniejszej liczebności grup, w każdym przypadku o powołaniu grupy seminaryjnej, decyduje podejmuje Dziekan.

Za zgodą Dziekana możliwa jest indywidualna opieka promotorska dla studentów.
Rozliczenie finansowe indywidualnych konsultacji seminaryjnych odbywa się po wypromowaniu studentów.

Kto może być promotorem?

Promotorem prac magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Akademii na etacie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii propozycji seminarium, wydanej przez Kierownika Katedry/Zakładu, promotorem pracy magisterskiej może być nauczyciele akademicki ze stopniem doktora.

Promotorem pracy licencjackiej na studiach dziennych i zaocznych są nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora, zatrudnieni w APS na pełnym etacie.

Promotor może prowadzić w danym roku akademickim po jednym seminarium na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Procedura

Nauczyciele zatrudnieni na pełnym etacie w APS zobowiązani są do przedstawienia propozycji tematyki seminarium dyplomowego.

Oferta seminariów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na nowy rok akademicki jest składana przez pracowników do sekretariatu instytutu.

Oferta powinna zawierać: nazwę seminarium, problematykę, wymagania stawiane studentom rozpoczynającym seminarium.

Oferta składana jest według przyjętego wzoru w formie podpisanego wydruku i w formie elektronicznej:
https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=841

Oferta, po zatwierdzeniu przez Dziekana, zostaje umieszczona na stronie internetowej Wydziału i w systemie USOS.

Studenci zobowiązani są do zapoznania się z tematyką seminariów i dokonania wyboru promotora. Rejestracja na seminarium odbywa się za pomocą systemu USOS. Przed rejestracją wskazany jest kontakt studentki/studenta z promotorem.

Liczba godzin seminarium

Liczba godzin przewidzianych na seminarium magisterskie na studiach stacjonarnych wynosi 120 godzin dla grupy seminaryjnej (30 godzin dydaktycznych w każdym z czterech semestrów).

Liczba godzin przewidzianych na seminarium licencjackie na studiach stacjonarnych wynosi 90 godzin dla grupy seminaryjnej (30 godzin dydaktycznych w każdym z trzech semestrów).

Liczba godzin przewidzianych na seminarium licencjackie na studiach niestacjonarnych wynosi 70 godzin dla grupy seminaryjnej (tj. odpowiednio 30 i 40 godzin na II i III roku studiów).

Liczba godzin przewidzianych na seminarium magisterskie na studiach niestacjonarnych wynosi 90 godzin dla grupy seminaryjnej (tj. 45 godzin w roku akademickim).

Terminy składania wykazu seminarzystów wraz z tematami prac

Promotorzy są zobowiązani do złożenia wykazu seminarzystów kończących w danym roku akademickim seminarium dyplomowe wraz z tematami ich prac, w celu ich zatwierdzenia do sekretariatów instytutów. Wykazy należy składać najpóźniej do końca marca.

Szczegółowe informacje

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 11/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 35/2017 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej

Ponadto regulacje wydziałowe: