EN

Pracownikom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponad liczbę godzin obowiązkowych (pensum). Godziny te określane są jako ponadwymiarowe.
Rozliczenie godzin dokonywane jest po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim na podstawie zestawień zrealizowanych przez poszczególnych pracowników godzin.

Procedura

  1. Podstawą rozliczenia pensum dydaktycznego jest złożenie przez nauczyciela akademickiego do sekretariatu jego jednostki organizacyjnej wypełnionej Indywidualnej Karty Zrealizowanego Obciążenia Dydaktycznego (IKZOD).
  2. Nauczyciel akademicki wpisuje do Indywidualnej Karty Zrealizowanego Obciążenia Dydaktycznego godziny rzeczywiście zrealizowane przez pracownika oraz godziny niezrealizowane w ramach pensum także godziny wynikające z planu zajęć, a nie przeprowadzone z powodów choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności.
  3. Indywidualną Kartę Zrealizowanego Obciążenia Dydaktycznego nauczyciele akademiccy mogą składać w dwóch terminach: do 10 lipca lub do 30 września.
  4. Karta wymaga zatwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego, bądź kierownika jednostki międzywydziałowej .
  5. Komplet zatwierdzonych kart z danej jednostki organizacyjnej przekazywany jest do Biura ds. Organizacji i Planowania Kształcenia.
    Ostateczne rozliczenie obciążenia dydaktycznego wykonuje Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia.
  6. Nauczyciel akademicki akceptuje rozliczenie przedstawione przez Biuro własnoręcznym podpisem. W przypadku braku akceptacji ze strony nauczyciela akademickiego decyzję w sprawie podejmuje dziekan.

Warunkiem wypłaty jest wypełniona, podpisana i zaakceptowana Indywidualna Karta Zrealizowanego Obciążenia Dydaktycznego.

 Do godzin ponadwymiarowych wliczane są godziny rzeczywiście zrealizowane przez pracownika.

 Wysokość stawek jest ustalana w trybie zarządzenia Rektora: https://intranet.aps.edu.pl/files/10471_ZARZADZENIE_NR_57_12_13.pdf

Wynagrodzenie za godziny ponadwymarowe wypłacane jest po zakończeniu zajęć w danym roku akademickim.

Wynagrodzenie związane z prowadzeniem seminarium w trybie indywidualnym rozliczne jest po obronie pracy dyplomowej - licencjackiej lub magisterskiej - przez studenta/studentkę.

Więcej informacji

https://intranet.aps.edu.pl/files/10237_uchwala_nr_34_12_13.pdf

https://intranet.aps.edu.pl/files/10348_ZARZADZENIE_NR_49_12_13.pdf

https://intranet.aps.edu.pl/files/10348_ZARZADZENIE_NR_49_12_13.pdf