EN

Podstawowe akty prawne

Zasadniczym aktem prawnym regulującym szkolnictwo wyższe jest Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku (zmiany z dn. 23 czerwca 2016 roku).

Ponadto poszczególne obszary szkolnictwa wyższego regulowane są przez inne akty prawne. Najważniejsze z nich to:

 1. Ustawa o tytułach i stopniach naukowych z dn. 14 marca 2003 roku z nowelizacjami
 2. Rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 3. Ustawa o instytutach badawczych z dn. 30 kwietnia 2010 roku
 4. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dn. 30 kwietnia 2010 roku
 5. Ustawa o zasadach finansowania nauki z dn. 30 kwietnia 2010 roku
 6. Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 toku
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Dyplomy zdobyte zagranicą wymagają nostryfikacji. Nostryfikacja jest procedurą polegającą określeniu polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego. Organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są:

 • w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych - rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie na kierunku studiów, którego ukończenie jest potwierdzone dyplomem uzyskanym za granicą. http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz.pdf
 • w przypadku nostryfikacji stopni naukowych - rada jednostki organizacyjnej, uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy. http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz.pdf

Sprawy nostryfikacji regulują dwa akty prawne:

 1. Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów:
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001467
 2. Nostryfikacja stopni naukowych:
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111791067

Dokumenty wewnętrzne uczelni

Organizację pracy uczelni określają:

Akty dostępne są w Intranecie: https://intranet.aps.edu.pl (więcej o sposobie korzystania z Intranetu: w rozdziale Intranet).

Podstawowe zasady funkcjonowania uczelni oraz obowiązki poszczególnych osób określa Statut Akademii.