EN


Sprawy zatrudnienia i pracy pracowników Akademii regulują:

  1. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  2. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
  5. Regulamin pracy Akademii Pedagogiki Specjalnej