EN

Pracownicy Uczelni zobowiązani są prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników. Publikacje stanowią istotny element oceny dorobku naukowego pracownika.

Za publikacje pracownicy otrzymują określoną liczbę punktów, uwzględnianą w ocenie działalności pracownika.

Ogólne zasady przyznawania punktów za artykuły w czasopismach naukowych są określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000877

Szczegółowe kryteria i tryb oceny czasopism naukowych ogłaszane są w formie komunikatu MNiSW. Na ich podstawie raz w roku przeprowadzana jest procedura oceny czasopism, w wyniku której MNiSW ogłasza wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za opublikowany artykuł.

Ocenie podlegają:

Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, o których mowa w § 6 pkt 1, obejmuje następujące parametry:

  • publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu ministra
  • publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu ministra
  • publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu ministra
  • publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science
  • monografie naukowe
  • patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego oraz zgłoszenia wynalazków
  • wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych
  • dorobek artystyczny

Poziom punktacji

Do oceny publikacji przyjęto następujący system oceniania:

czasopisma posiadające współczynnik Impact Faktor – od 15 do 50 punktów

czasopisma nie posiadające IF – od 1 do 10 punktów

czasopisma znajdujące się w bazie ERIH - od 10 do 14 punktów

Jeśli czasopismo nie znajduje się w wykazie czasopism punktowanych, artykuł otrzymuje 4 punkty, o ile objętość artykułu przekracza 0,5 arkusza wydawniczego.

Czasopisma punktowane

Aktualne informacje o punktowanych czasopismach

http://www.nauka.gov.pl/lista-czasopism-punktowanych/lista-czasopism-punktowanych.html

Kontakt

Agnieszka Drogowskaz

Wydział Działalności Statutowej
Departament Instrumentów Polityki Naukowej
tel. 22/501 78 40
e-mail: agnieszka.drogowska@nauka.gov.pl

Monika Kopka

Wydział Inwestycji
Departament Instrumentów Polityki Naukowej
tel. 22/501 71 60
e-mail: monika.kopka@nauka.gov.pl