EN

Pracownicy mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację projektów badawczych w Akademii, Narodowym Centrum Nauki (NCN), Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i w innych podmiotach.

Akademia Pedagogiki Specjalnej

W Akademii pracownicy mogą ubiegać się projektów finansowanie projektu projektów dotacji na utrzymanie potencjału badawczego uczelni i dotacji celowej.

Projekty badawcze na kolejny rok kalendarzowy przyjmowane są do dnia 15 marca każdego roku. Zakończenie procedury konkursowej i ogłoszenie wyników następuje – 30 czerwca. Ogłoszenie w ciągu roku drugiego konkursu jest możliwe jedynie wówczas, gdy uczelnia dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi.

Więcej informacji jest umieszczonych m.in. na stronie:

 • Zarządzenie nr 8 /12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 października 2012 r. w sprawie trybu oceny projektów badawczych finansowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ze środków dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego i dotacji celowej na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym
  https://intranet.aps.edu.pl/files/9251_ZARZADZENIE_NR_8_12_13.pdf
 • Zarządzenie nr 7/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 października 2012 r. w sprawie finansowania projektów badawczych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2013
  https://intranet.aps.edu.pl/files/9250_ZARZADZENIE_NR_7_12_13.pdf
 • Zarządzenie nr 9 /12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 października 2012 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać wnioski o finansowanie projektów badawczych ze środków pozauczelnianych, składanych przez pracowników uczelni
  https://intranet.aps.edu.pl/files/9252_ZARZADZENIE_NR_9_12_13.pdf

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

W formie projektów badawczych MNiSW finansuje badania podstawowe w określonych dyscyplinach naukowych lub badania interdyscyplinarne.

Projekty badawcze mogą być realizowane jako projekty własne, w tym habilitacyjne, lub jako projekty promotorskie.

Projekty kwalifikowane są do finansowania na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu. Do postępowania konkursowego dopuszcza się wnioski spełniające wymogi formalne określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080210126

Zmiany rozporządzenia zostały opublikowane:

Ponadto w MNiSW możliwe jest uzyskanie finansowania projektów rozwojowych i celowych.

Informacje dostępne są na stronie:

Formularze dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/formularze/

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Narodowego Centrum Nauki finansuje badania podstawowe. Realizując to zadania ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: 15 marca, 15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia. W ofercie NCN znajduje się obecnie dziewięć typów konkursów. Poszczególne typy konkursów są skierowane do badaczy znajdujących się na różnych etapach kariery zawodowej. NCN ogłasza również konkursy tematyczne, np. w ramach współpracy międzynarodowej.

Wniosek projektowy należy wypełnić za pośrednictwem systemu OSF oraz dostarczyć do NCN w formie elektronicznej i drukowanej. Szczegółowy opis procedury składania wniosków znajduje się w instrukcjach składania wniosków do poszczególnych konkursów NCN.

Typu konkursów:

 1. OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 2. PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 3. SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 4. SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 5. HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 6. MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych.
 7. SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców.
 8. ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.
 9. FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
 10. Inne konkursy

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Bieżące informacje dotyczące konkursów dostępne są w newsletterach zamieszczonych pod adresem: http://www.aps.edu.pl/pracownicy/konkursy-badawcze