EN

Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w programach międzynarodowych. W tym w programie Erasmus.

Program Erasmus

Do udziału w programie Erasmus uprawnieni są:

a) pracownicy uczelni będący obywatelami polskimi

b) pracownicy uczelni, którzy na podstawie Art. 43 pkt.2 ustawy Prawo

o szkolnictwie wyższym są cudzoziemcami o określonych uprawnieniach

c) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć.

Procedura

Udział w programie może wiązać się z:

  1. prowadzaniem zajęć dydaktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin w uczelni partnerskiej (wyjazd typu STA) – pobyt na granicą nie może być krótszy niż 5 dni i dłuższy nić 6 tygodni;
  2. udział w szkoleniu majcy na celu podniesienie kwalifikacji wykonywanych w jednostce macierzystej (wyjazd typu STT) – pobyt za granicą powinien trwać od 1 do 6 tygodni.

Klasyfikacja do programu odbywa się na podstawie uzgodnionego z instytucja przyjmującą:

a) „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme) wyjazd typu STA

b) „Indywidualnego programu szkolenia/ Indywidualnego planu pracy” (Individual Work Programme) – wyjazd typu STT

Program należy przygotować i złożyć w wymaganym terminie w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Formularze wraz z informacjami dotyczącymi udziału w programie APS są zamieszczone w Komunikacie nr 3 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w europejskim programie LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014, trybu naboru do tego programu i zasad finansowania wyjazdów:

Pierwszeństwo w ubieganiu się o udział w programie mają osoby, które nie korzystały wcześniej z programu i wykazały się aktywnością na rzecz programu.

Osoby niepełnosprawne mogą wnioskować o dodatkowe środki po złożeniu formularza dostępnego na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus pod adresem: http://www.erasmus.org.pl/strefa-pracownika-uczelni/dokumenty-do-pobrania

Lista uczelni

Lista uczelni partnerskich dostępna jest na stronie: http://www.aps.edu.pl/studenci/erasmusplus/erasmusplus-uczelnie-partnerskie-20182019/ lub http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/documents/list_holders/euc-for-the-academic-year-2013-2014.pdf

Kontakt

Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą
Kierownik Biura
Krzysztof Kozina
tel. 22/589 36 15
e-mail: kkozina@aps.edu.pl
pok. 3221