EN

Co to jest program kształcenia?

Program kształcenia to opis określonych przez uczelnię efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i opisem procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów punktami ECTS. (na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)

Program kształcenia określany jest dla danego kierunku i poziomu kształcenia oraz dla profilu lub profili kształcenia.

Co składa się na program kształcenia?

Program kształcenia dla danego kierunku i poziomu kształcenia jest konstruowany na podstawie:

 1. efektów kształcenia (zakładanych konsekwencji kształcenia) – dokładniej przedstawione w odrębnym rozdziale
 2. programu studiów (stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia).

Program studiów – to opis procesu kształcenia ukierunkowany na uzyskanie przyjętych efektów. Program studiów dla danego kierunku, studiów, poziomu i profilu kształcenia obejmuje m.in.:

 • formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne)
 • liczbę semestrów i liczbę wymaganych punktów ECTS dla danego poziomu studiów
 • moduły kształcenia wraz z przypisanymi efektami i liczbą punktów ECTS
 • sposoby weryfikacji realizacji przez studentkę/studenta zakładanych efektów kształcenia
 • plan studiów
 • wymiar, zasady i formę odbywania praktyk. (na podstawie Rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia)

Dostęp do programów kształcenia

Programy skonstruowane są w oparciu o efekty kształcenia. Wraz z opisem efektów są dostępne:

 1. Uchwała Rady Wydziału NP 11/12 nr 464 sprawie planów i programów kształcenia dla kierunku pedagogika, pedagogika specjalna i edukacja artystyczna, obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013.
  https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=4707
 2. Uchwała Rady Wydziału NP 12/13 nr 089w sprawie planów i programów kształcenia dla kierunku pedagogika, pedagogika specjalna i edukacja artystyczna, obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014.
  https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=5222
 3. Uchwała Rady Wydziału SNS 12/13 nr 028 w sprawie planów i programów kształcenia dla kierunku psychologia, obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014.
  https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=5204
 4. Uchwała Rady Wydziału SNS 12/13 nr 029 w sprawie planów i programów kształcenia dla kierunku praca socjalna, obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014.
  https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=5205
 5. Uchwała Rady Wydziału SNS 12/13 nr 030 w sprawie planów i programów kształcenia dla kierunku socjologia pierwszego stopnia, obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014.
  https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=5206
 6. Uchwała Rady Wydziału SNS 12/13 nr 031 w sprawie planów i programów kształcenia dla kierunku socjologia drugiego stopnia, obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014.
  https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=5207