EN

Integralną częścią studiów, zamieszczoną w planach i programach studiów, są praktyki studenckie.

Praktyki mogą być realizowane w formie ciągłej i śródrocznej.

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów i podlegają zaliczeniu. Wymiar praktyk powinien być zgodny z efektami kształcenia dla poszczególnych kierunków i lat studiów.

Rodzaj i termin praktyk określony jest w planie studiów dla danej specjalności, przedstawiony w harmonogramie i programie praktyk. Termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku Indywidualnego programu kształcenia i Indywidualnej organizacji studiów.

Dokumentację praktyk studentka/student pobiera z systemu USOS.

Opiekunowie praktyk zobowiązani są do złożenia lub potwierdzenia w Dziekanacie aktualnego programu praktyk wraz z dokumentacją dla studentek/studentów danej specjalności do 1 pażdziernika danego roku (Wydział Nauk Pedagogicznych).

Zaliczanie praktyk przez uczelnianego opiekuna praktyk

Zaliczenie praktyk doknonywane jest przez opiekuna praktyk na podstawie wypełnienia przez studentkę/studenta obowiązków wynikających z programu praktyki i przedstawienia wymaganej na danej specjalności dokumentacji.

Do 30 maja danego roku akademickiego opiekunowe zobowiązani są do przedstawienia listy studentów odbywających praktyki we wrześniu.

Zaliczenie praktyk uczelniany opiekun praktyk wpisuje do systemu USOS.

Jeżeli praktyka nie została zaliczona, student nie otrzymuje zaliczenia roku i jest zobowiązany do jej powtórzenia.

Uczelniany opiekun praktyk może zaliczyć jako praktykę zawodową wykonywaną przez studenta pracę, jeżeli student:

  1. studiuje w trybie niestacjonarnym i jednocześnie wykonuje pracę zawodową, której charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów, a okres zatrudnienia nie jest krótszy od wymiaru praktyki
  2. studiuje w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym i przedłoży zaświadczenie o okresie zatrudnienia nie krótszym niż obowiązujący wymiar praktyki, w okresie ostatnich trzech lat, zgodny z kierunkiem odbywanych studiów
  3. w ciągu ostatnich trzech lat wykonywał w ramach wolontariatu pracę o charakterze zgodnym z kierunkiem odbywanych studiów i przez okres nie krótszy niż obowiązujący wymiar praktyki
  4. odbył w ciągu ostatnich dwóch lat praktykę w wymiarze i o charakterze zgodnym z programem wymaganej praktyki, udokumentowaną stosownym zaświadczeniem.

W przypadku krótszego czasu pracy od obowiązującego wymiaru praktyk, opiekun praktyk może zaliczyć je na poczet części wymaganych praktyk.

Kwestie sporne rozstrzyga wydziałowy koordynator praktyk powoływany przez Dziekana Wydziału.

Podstawowe dokumenty

Informacje na temat praktyk, realizowanych przez studentów na poszczególnych wydziałach, dostępne są na stronach internetowych:

oraz w systemie USOS.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.aps.edu.pl/studenci/praktyki.aspx

Lista opiekunów praktyk

Wykaz opiekunów praktyk

Druki dotyczące praktyk

  • Wydział Nauk Pedagogicznych

https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=5852

  • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

http://www.aps.edu.pl/studenci/praktyki/wydział-stosowanych-nauk-społecznych/zasady-odbywania-praktyk.aspx

Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych, Sekcja Praktyk

Mgr Mieczysława Krawczyńska
e-mail: mkrawczynska@aps.edu.pl

Mgr Jolanta Prasek
e-mail: jprasek@aps.edu.pl

tel. 22 589 36 31
bud. C I piętro pok. 3123

Godziny przyjęć:

pn, wt – 10:00 – 13:30
śr, pt – 10:00 – 13:30

Wydziałowy Koorynator Praktyk

Dr Ewa Dąbrowa

e-mail: edab@aps.edu.pl

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

opiekunowie praktyk i Dziekanat