EN

Pomoc socjalna jest udzielana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rodzaje świadczeń

Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczane na:

  1. dopłaty do wypoczynku indywidualnego pracowników,
  2. dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników w formie zorganizowanej i wypoczynku indywidualnego
  3. dopłaty do biletów na imprezy artystyczne, kulturalne i sportowe
  4. dopłaty do zajęć i usług sportowo-rekreacyjnych
  5. dopłaty do wycieczek turystyczno-krajoznawczych
  6. zapomogi rzeczowe lub pieniężne przyznawane jednorazowo lub okresowo
  7. dopłaty do pobytu w sanatorium
  8. pożyczki na cele mieszkaniowe

Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych

Świadczenia są udzielane przez komisję ds. socjalnych APS w składzie: prorektor ds. dydaktyki, po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w uczelni; na wniosek pracownikalub innej osoby uprawnionej. Wniosek należy złożyć u pracownika socjalnego APS.

Formularze wniosków.

Zasady udzielania świadczeń socjalnych:

Zarządzenie nr 103/13-14 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu świadczeń.

Zmiany dostępne są w zarządzeniach Rektora:

  1. Zarządzenie nr 105/13-14Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 12.02.2014 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Świadczeń Socjalnych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
  1. Zarządzenie nr 123/13-14 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Świadczeń Socjalnych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Wysokość dofinansowania do wczasów turystycznych i do imprez kulturalnych i sportowych wyznaczana jest dochodem przypadajacym na jedną osobę w rodzinie.

Kontakt

Pracownik socjalny w Akademii
Joanna Szulakowska

e-mail: joaszul@aps.edu.pl
tel. 22/589 36 00 wew. 1052
pok. 1052