EN

Organy uczelni

Organami kolegialnymi uczelni są Senat i Rady Wydziałów, zaś organami jednoosobowymi – Rektor i Dziekani.

Zakres uprawnień poszczególnych organów określa statut APS.

Jednostki organizacyjne uczelni

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii są wydziały:

W ramach wydziałów działają instytuty; w ramach instytutów - katedry, zakłady i pracowanie.

Na czele Wydziału stoi Dziekan. Pracami instytutu kieruje Dyrektor Instytutu, pracami katedr, zakładów i pracowni kierują kierownicy.

Do jednostek ogólnouczelnianych należą:

 1. Biblioteka Główna
 2. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
 3. Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka.

Jednostkami międzywydziałowymi są:

 1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zadania poszczególnych jednostek określają regulaminy wydane przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu lub Rady Bibliotecznej. Regulaminy dostępne są w Intranecie.

Jednostki administracyjne uczelni

W Akademii mogą być powoływane następujące jednostki administracyjne:

 1. dział – nie mniej niż pięciu pracowników (łącznie z kierownikiem)
 2. biuro – nie mniej niż trzech pracowników (łącznie z kierownikiem)
 3. samodzielne stanowisko pracy – jedno lub dwuosobowe
 4. zespół organizacyjny – grupa pracowników realizująca określone zadania na rzecz Akademii
 5. zakład – wyodrębniony zespół pracowników z kierownikiem do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecnie w Akademii działają następujące jednostki administracyjne:

Podległe Rektorowi

 1. Rektorat
 2. Biuro ds. Zatrudnienia
 3. Biuro ds. Obronnych,
 4. Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych
 5. Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 6. Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Strukturalnych
 7. Samodzielne stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych

Podległe Prorektorowi ds. nauki

 1. Biblioteka Główna
 2. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
 3. Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą

Podległe Prorektorowi ds. kształcenia

 1. Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów
 2. Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia
 3. Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich
 4. Biuro ds. USOS

Podległe Kanclerzowi

 1. Zakład gospodarczy Osiedle Akademickie „Przyjaźń”
 2. Dział Inwestycji i Remontów
 3. Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej
 4. Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych
 5. Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Podległe Zastępcy kanclerza ds. administracyjnych

 1. Administracja i Obsługa Obiektów Dydaktycznych

Podległe Kwestorowi

 1. Kwestura