EN

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi podlegają okresowej ocenie w obszarze dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym.

Kryteria oceny pracowników

Przy ocenie dorobku uwzględnia się

 1. poziom prowadzenia zajęć dydaktycznych
 2. aktywność w organizacji procesu dydaktycznego;
 3. rozwój naukowy
 4. publikacje naukowe z uwzględnieniem rangi wydawnictw lub czasopism
 5. autorstwo podręczników, skryptów akademickich i innych pomocy dydaktycznych
 6. udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych oraz recenzowaniu prac naukowych
 7. uczestnictwo w konferencjach naukowych z uwzględnieniem prestiżu konferencji i charakteru uczestnictwa
 8. udział w postępowaniach o nadanie stopni i tytułów naukowych
 9. działalność popularyzatorska
 10. funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych oraz w Akademii;
 11. aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych
 12. aktywność w pracach naukowo-wdrożeniowych
 13. nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych

Przy ocenie osób z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego brane są pod uwagę wyniki osiągnięte w kształceniu kandydatów do pracy naukowej oraz w promowaniu absolwentów. Ważnym elementem oceny jest ocena studentów.

Procedura

Oceny pracownika dokonywana jest na podstawie sprawozdania wypełnionego przez pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych na stronie internetowej APS.

Następnie bezpośrednie przełożony wypełnia w kwestionariuszu dostępnym na stronie APS opinię o pracowniku.

Na podstawie przekazanych on-line dokumentach Komisja dokonuje oceny pracownika.

Komisja, przed wydaniem opinii, może przeprowadzić rozmowę z ocenianym nauczycielem.

Oceny nauczyciela akademickiego dokonywana jest się co dwa lata. Oceny można dokonać także  na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. W przypadku zatrudnienia na czas określony oceny dokonuje się obligatoryjnie przed upływem okresu zatrudnienia.

Ocenie nie podlega pracownik, który poddawany był ocenie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie nadania tytułu naukowego, zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego.

Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych pod uwagę brana jest ocena przedstawiona przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Opinia studentów jest ustalana na podstawie ankiety dostępnej w systemie USOS.

Ocena jest sporządzana w formie pisemnej i dostarczana nauczycielowi akademickiemu, jego bezpośredniemu przełożonemu oraz dziekanowi, bądź kierownikowi pozawydziałowej jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej w terminie siedmiu dni od jej doręczenia.

Komisja Odwoławcza do spraw oceny nauczycieli akademickich rozpatruje odwołanie w terminie czternastu dni.

Następstwa oceny

Ocena ma wpływ na:

 • wysokość wynagrodzenia
 • awanse i wyróżnienia
 • powierzanie stanowisk kierowniczych.

Negatywna ocena stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim na zasadach określonych w ustawie.

Szczegółowo tryb i kryteria okresowej oceny nauczycieli akademickich zostały szczegółowo przedstawione w uchwale Senatu nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. (załącznik 1).