EN

Na wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowo-dydaktycznego składa się:

  • honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu naukowego powstałych jako wynik badań niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego - stanowi 25% uposażenia zasadniczego,
  • honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu dydaktycznego, obejmującego przygotowanie i wygłoszenie wykładów oraz opracowanie zajęć dydaktycznych – stanowi do 70% wynagrodzenia zasadniczego,
  • wynagrodzenie za pracę dydaktyczną i organizacyjną nie objętą ochroną wynikającą z prawa autorskiego.

 Na wynagrodzenie zasadnicze pracownika dydaktycznego Akademii Pedagogiki Specjalnej składa się natomiast:

  • honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu dydaktycznego, obejmującego przygotowanie i wygłoszenie wykładów oraz opracowanie zajęć dydaktycznych - stanowi do 70% wynagrodzenia zasadniczego,
  • wynagrodzenie za pracę dydaktyczną i organizacyjną nie objętą ochroną wynikającą z prawa autorskiego,

W indywidualnych przypadkach jest możliwe podwyższenie wskaźnika procentowego udziału honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym (po ogłoszeniu drukiem rezultatów uzyskanych badań).

Składanie oświadczeń

Każdy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do złożenia, do 31 stycznia nowego roku kalendarzowego, oświadczenia, w którym potwierdza wykonanie w roku poprzednim prac określonych w akcie mianowania lub w umowie o pracę.

Informacje

Uchwała nr 26 /08-09 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zasad obowiązujących w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dotyczących ustalania wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=3148

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083