EN

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest uczelnią publiczną, kontynuującą tradycje Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, a następnie Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej.

Akademia opiera się na tradycyjnych wartościach akademickich - wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości naukowej i artystycznej.

Do podstawowych zadań Akademii należy m.in.:

 1. przygotowanie studentów do rynku pracy i wyzwań współczesnego świata
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka
 3. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych
 4. prowadzenie badań naukowych oraz świadczenie usług badawczych
 5. kształcenie i promowanie kadr naukowych
 6. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki
 7. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Misja uczelni

 „Misją Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki - jest człowiek”, jest przygotowanie specjalistów pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji odmienności. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są wszyscy studenci Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego.

(…) Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i stosowanych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów–wolontariuszy.” (Misja Akademii Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)

 Wizja uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej to uczelnia o znaczącej pozycji w Polsce w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. W Akademii dąży się do kształcenia najwyższej klasy specjalistów, prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie i wykorzystania praktycznego badań.

 Zadania strategiczne do realizacji na lata 2012-2020

 1. Nauka

 • realizowanie, w zespołach badawczych, wysokiej jakości badań naukowych
 • umiędzynarodowienie badań poprzez współpracę z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi
 • uzyskanie wysokiej kategoryzacji
 • pozyskiwanie ze źródeł krajowych i zagranicznych stałych środków na realizację badań.

 2. Działalność dydaktyczna

 • systematyczna ewaluacja procesu dydaktycznego
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
 • rozwój studiów I, II i III stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i specjalności
 • rozwój i upowszechnienie nauczania w trybie „Life-Long-Learning”
 • rozwój i upowszechnianie e-learningu
 • rozwój studiów podyplomowych i szkoleń
 • podnoszenie atrakcyjności i innowacyjności oferty studiów
 • monitorowanie rynku i oczekiwań absolwentów szkół średnich
 • promocja uczelni i proponowanej oferty kształcenia
 • podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych.

 3. Funkcjonowanie wewnętrzne

 • analiza warunków zabezpieczenia realizacji procesu dydaktycznego
 • unowocześnienie uczelni i jej informatyzacja
 • wzmocnienie współpracy na poziomie administracja uczelni – nauczyciele akademiccy – studenci.

 4. Relacje z otoczeniem

 • wspomaganie działań samorządu i wzmacnianie współpracy
 • zwiększenie liczby placówek zaangażowanych we współpracę z Uczelnią
 • wypracowanie zasad nawiązywania, realizowania i egzekwowania zasad współpracy
 • wzmacnianie wizerunku uczelni za pośrednictwem działań marketingowych i PR, aktywności samorządu studentów, działalności nauczycieli akademickich.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w dokumencie Strategia Rozwoju Akademii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na lata 2012-2013: https://intranet.aps.edu.pl/files/9026_Strategia-Rozwoju-APS_20120917.pdf