EN

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest uczelnią publiczną, kontynuującą tradycje Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, a następnie Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej.

Akademia opiera się na tradycyjnych wartościach akademickich - wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości naukowej i artystycznej.

Do podstawowych zadań Akademii należy m.in.:

  1. przygotowanie studentów do rynku pracy i wyzwań współczesnego świata
  2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka
  3. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych
  4. prowadzenie badań naukowych oraz świadczenie usług badawczych
  5. kształcenie i promowanie kadr naukowych
  6. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki
  7. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Misja uczelni

 „Misją Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki - jest człowiek”, jest przygotowanie specjalistów pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji odmienności. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są wszyscy studenci Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego.

(…) Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i stosowanych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów–wolontariuszy.” (Misja Akademii Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)

 Wizja uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej to uczelnia o znaczącej pozycji w Polsce w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. W Akademii dąży się do kształcenia najwyższej klasy specjalistów, prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie i wykorzystania praktycznego badań.

 Zadania strategiczne do realizacji na lata 2012-2020

 1. Nauka

- realizowanie, w zespołach badawczych, wysokiej jakości badań naukowych

- umiędzynarodowienie badań poprzez współpracę z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi

- uzyskanie wysokiej kategoryzacji

- pozyskiwanie ze źródeł krajowych i zagranicznych stałych środków na realizację badań.

 2. Działalność dydaktyczna

- systematyczna ewaluacja procesu dydaktycznego

- podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich

- rozwój studiów I, II i III stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i specjalności

- rozwój i upowszechnienie nauczania w trybie „Life-Long-Learning”

- rozwój i upowszechnianie e-learningu

- rozwój studiów podyplomowych i szkoleń

- podnoszenie atrakcyjności i innowacyjności oferty studiów

- monitorowanie rynku i oczekiwań absolwentów szkół średnich

- promocja uczelni i proponowanej oferty kształcenia

- podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych.

 3. Funkcjonowanie wewnętrzne

- analiza warunków zabezpieczenia realizacji procesu dydaktycznego

- unowocześnienie uczelni i jej informatyzacja

- wzmocnienie współpracy na poziomie administracja uczelni – nauczyciele akademiccy – studenci.

 4. Relacje z otoczeniem

- wspomaganie działań samorządu i wzmacnianie współpracy

- zwiększenie liczby placówek zaangażowanych we współpracę z Uczelnią

- wypracowanie zasad nawiązywania, realizowania i egzekwowania zasad współpracy

- wzmacnianie wizerunku uczelni za pośrednictwem działań marketingowych i PR, aktywności samorządu studentów, działalności nauczycieli akademickich.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w dokumencie Strategia Rozwoju Akademii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na lata 2012-2013:
https://intranet.aps.edu.pl/files/9026_Strategia-Rozwoju-APS_20120917.pdf