EN

Egzaminy semestralne

Zagadnienia egzaminacyjne, forma egzaminu oraz kryteria oceniania ustala egzaminator i podaje do wiadomości studentów w ciągu pierwszego miesiąca trwania zajęć. Wymagania egzaminacyjne mogą być aktualizowane, jednak nie później niż miesiąc przed terminem egzaminu.

Termin egzaminu powinien zostać ogłoszony studentom nie później niż miesiąc przed terminem egzaminu. Termin egzaminu w sesji powinien zostać zgłoszony przez prowadzącego przedmiot do Dziekanatu.

Student ma prawo przystąpienia do egzaminu w terminie przed sesją, traktowanym jako pierwszy termin, jedynie za zgodą egzaminatora.

Wyniki z poszczególnych egzaminów podawane są do wiadomości studentów w systemie USOS w terminie nie późniejszym 7 dni od daty egzaminu.

Dokumentacja egzaminacyjna powinna być przetrzymywana przynajmniej do końca kolejnego roku akademickiego

W przypadku egzaminów ustnych powinno zostać sporządzone sprawozdanie zawierające zasady oceny. (więcej: Efekty kształcenia)

Egzaminy poprawkowe

Termin poprawkowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wyznaczany jest w czasie trwania poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Terminy egzaminów semestralnych

Egzaminy semestralne organizowane są:

 • w czasie sesji egzaminacyjnej (na studiach stacjonarnych),
 • w czasie zjazdów (na studiach niestacjonarnych), jednak nie później niż miesiąc od zakończeniu zajęć.

Egzaminy dyplomowe/magisterskie

Promotorzy ustalają terminy egzaminów dyplomowych i podają do wiadomości pracownikom Dziekanatu.

Student ostatniego roku studiów zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w formie drukowanej i elektronicznej nie później niż 31 maja.

Egzamin powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia pracy.

Student składa pracę u promotora, który po zatwierdzeniu jej na stronie tytułowej przez złożenie podpisu i zapisanie daty, przekazuje ją do recenzji.

Pracownik przygotowuje na określony termin listy studentów zdających egzamin dyplomowy: dane studenta oraz dane komisji egzaminacyjnej - przewodniczący, promotor, recenzent.

Formularze: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych: https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=5211

Najpóźniej siedem dni przed egzaminem listy przesyłane są do Dziekanatu w celu przygotowania dokumentacji. Dokumentację tę odbiera promotor w dniu egzaminu i po egzaminie przekazuje ją do Działu Immatrykulacji.

Przebieg egzaminu obejmuje prezentację pracy przez studenta i odpowiedzi na pytania:

 • od promotora i recenzenta;
 • na pytanie wybrane losowo z listy zagadnień dla kierunku dostępnych na stronie Akademii;
 • na pytanie wybrane losowo z listy zagadnień dla specjalności dostępnych na stronie Akademii.

Zagadnienia zamieszczone są na stronie:

Przed egzaminem studentka/student podpisuje deklarację, że jest autorem pracy i wyraża zgodę na jej wykorzystanie jako materiału źródłowego.

Ocena egzaminu dyplomowego/magisterskiego nie obejmuje prezentacji pracy przez studenta. Odpowiedzi na  pytania oceniane są odpowiednio przez członków komisji. Głos rozstrzygający należy do przewodniczącego.

Egzamin dyplomowy oceniany jest w skali: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).

Podstawą obliczenia wyniku studiów są:

 1. średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów,
 2. średnia ocen pracy dyplomowej,
 3. średnia ocen uzyskana na egzaminie dyplomowym.

Ocena końcowa ze studiów - wpisywana na dyplomie - jest wyrównywana do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

 • do 3,75 – dostateczny,
 • od 3,76 do 4,50 – dobry,
 • od 4,51 – bardzo dobry.

Egzamin dyplomowy kończy się nadaniem tytułu zawodowego licencjata edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pracy socjalnej lub socjologii w zakresie danej specjalności na studiach Iº.

Egzamin dyplomowy kończy się nadaniem tytułu zawodowego magistra edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii lub socjologii w zakresie danej specjalności na studiach jednolitych lub studiach IIº.

Wynik egzaminu dyplomowego ogłasza studentowi przewodniczący komisji w obecności członków komisji.

Informacje

Szczegółowe informacje dostępne są m.in. na stronie: