EN

Efekty kształcenia są zakładanymi konsekwencjami procesu kształcenia studentek i studentów. W definiowaniu efektów kształcenia, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, należy uwzględnić:ogólne wymagania i zalecenia dotyczące programu kształcenia, takie jak:

  • wskazanie związku programu kształcenia z misją uczelni i jej strategią rozwoju
  • wykorzystanie wzorców międzynarodowych
  • uwzględnienie wyników monitorowania karier absolwentów
  • uwzględnienie wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy.

Uczelnie są zobowiązane do opracowania zestawu efektów kształcenia dla każdego kierunku (Kierunkowe Efekty Kształcenia) i stopnia studiów prowadzonego w uczelni oraz dla każdego modułu przedmiotowego bądź przedmiotu realizowanego w ramach programu kształcenia (Przedmiotowe Efekty Kształcenia).

Efekty kształcenia związane z programem kształcenia

Przygotowując projekt programu kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jednostka prowadzącą może w zakresie określania efektów:

  1. przyjąć wzorcowy opis efektów kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, dostępny w Rozporządzeniu w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
  2. opracować własny projekt efektów kształcenia, w odniesieniu do wzorcowych opisów efektów kształcenia dla prowadzonego kierunku studiów lub pokrewnych kierunków studiów.

Wzorcowy opis efektów kształcenia dla danego kierunku studiów (jeśli został przygotowany) jest pewną ekspercką wizją, wynikającą z doświadczeń członków zespołu i z oceny możliwości osiągnięcia tych efektów w macierzystych uczelniach. Może być traktowany jako „przykład dobrych praktyk.

Sposób opisu efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla danego programu kształcenia powinny być:

  • spójne
  • uwzględniać właściwe dla danego kierunku efekty kształcenia, wybrane ze wszystkich efektów kształcenia dla obszaru kształcenia lub obszarów kształcenia wyróżnionych w opisie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, przyporządkowanych programowi dla danego kierunku
  • wyrażone w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Efekty w poszczególnych kategoriach opisywane są w następujący sposób:

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na kierunku…

K_W01: ma wiedzę w zakresie…
K_W02: zna i rozumie…
...
K_U01: potrafi…
K_U02: ma umiejętność …
...
K_K01: ma świadomość ważności…
K_K02: wykazuje gotowość…itd.

Listy zintegrowanych efektów dla wszystkich kierunków studiów, przyjęte przez Senat APS zamieszczone są na stronie: https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=5176

Dokumentowanie efektów kształcenia

Każdy pracownik APS jest, zgodnie z Zarządzenie Rektora, zobowiązany do dokumentowania i przechowywania wszystkich prac studentki/studenta, które weryfikują efekty kształcenia przez okres nie krótszy niż do końca kolejnego roku akademickiego.

W przypadku egzaminu lub zaliczenia w formie ustnej istnieje obowiązek sporządzenia sprawozdania, dokumentującego sposób oceniania.

Zarządzenie jest dostępne na stronie:
https://intranet.aps.edu.pl/index.php?md=5155