EN

Każdy nauczyciel akademicki jest zobowiązany do pełnienie dwóch jednogodzinnych dyżurów tygodniowo oraz dwóch jednogodzinnych dyżurów podczas zjazdów studentów studiów niestacjonarnych (o ile na studiach niestacjonarnych realizuje w danym semestrze zajęcia).

Podczas przerw semestralnych i wakacyjnych nauczyciel akademicki pełni jednogodzinny dyżur tygodniowo.

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin zobowiązane są do pełnienia jednego dyżuru w tygodniu.

Podczas przerw świątecznych nauczyciele akademiccy nie pełnią dyżurów.

Szczegółowe informacje dotyczące pełnienia dyżurów dostępne są w Zarządzeniu Rektora  nr 265/15-16 z dnia 21 stycznia 2016 roku.