EN

Czas pracy nauczyciela akademickiego związany jest z zakresem przysługujących obowiązków. W zakres tych obowiązków wchodzi prowadzenie badań naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie prac organizacyjnych na rzecz Uczelni.
Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych i wymiar godzin określa senat uczelni.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym roczny wymiar zajęć dydaktycznych do realizacji wynosi:

 1. od 120 do 240 godzin dydaktycznych – dla pracowników naukowo-dydaktycznych;
 2. od 240 do 360 godzin dydaktycznych – dla pracowników dydaktycznych;
 3. od 300 do 540 godzin dydaktycznych – dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku lektora, instruktora lub równoważnym.

Liczba godzin do realizacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych

Pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy:

 1. na stanowisku profesora zwyczajnego – 150 godzin
 2. na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego – 180 godzin
 3. na stanowisku adiunkta – 210 godzin
 4. na stanowisku asystenta – 210 godzin

Pracownik dydaktyczny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy:

 1. na stanowisku starszego wykładowcy – 330 godzin
 2. na stanowisku wykładowcy – 360 godzin
 1. na stanowisku lektora, instruktora – 540 godzin

Do pensum dydaktycznego, zgodnie z Uchwałą Senatu, wlicza się:

 1. zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach I-go i II-go stopnia;
 2. zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach III-go stopnia – z zastosowaniem mnożnika 1,5;
 3. zajęcia dydaktyczne realizowane w językach obcych – z zastosowaniem mnożnika 2;
 4. opiekę nad studentami studiującymi według indywidualnego planu i programu studiów w wymiarze 5 godzin za każdego studenta, nie więcej jednak niż 20 godzin łącznie;
 5. wypromowanie magistra – 7 godz. lub licencjata – 5 godz., jeżeli opieka promotorska była realizowana w trybie indywidualnym;
 6. wypromowanie magistra – 5 godz. lub licencjata – 3 godz., jeżeli opieka promotorska dotyczyła osób, którym zgodnie z regulaminem studiów został przywrócony status studenta na dzień obrony.

Istnieje możliwość obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych przez Rektora w związku z powierzeniem nauczycielowi akademickiemu ważnych zadań, realizacją projektów itd. Decyzję o obniżeniu wymiaru godzin podejmuje Rektor uczelni na pisemny wniosek pracownika.

Realizacja godzin ponadwymiarowych

W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych ponad ustalone pensum pracownik realizuje godziny ponadwymiarowo.

Po zakończeniu zajęć w danym semestrze lub roku akademickim należy dokonać rozliczenia godzin ponadwymiarowych.

Dodatkowe informacje

Uchwała Senatu APS dostępna na stronie https://intranet.aps.edu.pl/files/10237_uchwala_nr_34_12_13.pdf