EN

Bezpieczeństwo i higiena pracy oznacza zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy. Warunki te określone są w zbiorze przepisów prawnych:

 • Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Szkolenia BHP

Każdy pracownik uczelni jest zobowiązany do odbycia szkolenia BHP:

 • po podjęciu zatrudnienia
 • w trakcie trwania zatrudnienia.

Informacje o szkolenia pracownik otrzymuje w formie pisemnej.

Za koordynację szkoleń i innych działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Uczelni odpowiada pracownik powołany na stanowisko ds. BHP.

Kontakt

Pytania w sprawie BHP można kierować do:

mgr inż. Stanisławy Kadulskiej
tel. 22/589 36 00 wew. 1117 lub 1124
e-mail: skadulska@aps.edu.pl
pok. 1117