dr Agnieszka Żabińska

Stanowisko: asystent

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Kontakt

E-mail: azabinska[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893530


Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; 2011 – 2015r.;

  Studia doktoranckie na wydziale pedagogicznym. Tematyka badań – wpływ sekwencji na widzenie plastyczne osób słabowidzących z niepełnosprawnością intelektualną. Temat rozprawy doktorskiej: „Stymulowanie potencjału twórczego osób z niepełnosprawnością złożoną”. Promotor – prof. Joanna Głodkowska

  Uzyskany tytuł: doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki uzyskany Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych dnia 9 grudnia 2015 roku.

  Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego w Radomiu; 1995 - 2000r.

  Kierunek – wychowanie plastyczne w zakresie nauczania plastyki;

  Praca dyplomowa z malarstwa i rysunku pod kierunkiem prof. Bogumiła Łukaszewskiego.

  Praca magisterska na temat: „Sacrum Jerzego Nowosielskiego. Twórczość artystyczna na podstawie analizy prac zgromadzonych w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu”. Uzyskany tytuł: magister sztuki.

  Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskany po akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dnia 23 sierpnia 2017 roku.

  Wykształcenie uzupełniające (studia podyplomowe)

  Instytut Pedagogiki i Psychologii Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach.

  2000/2001 rok; studia podyplomowe w zakresie  oligofrenopedagogiki.

  Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu.

  2003/2004 rok; kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli.

  Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach

  2005/2007 rok; studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki.

  Najważniejsze publikacje

  Żabińska, A. (2020). Sztuka, jako element łączący nauczanie przedmiotowe. Projekt edukacyjny realizowany z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim W: B. Cieśleńska, E. Wiśniewska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w teorii i praktyce szkolnej (s. 319-338). Płock: Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

  Żabińska, A. (2019). Zajęcia plastyczne jako główny czynnik budujący korelację międzyprzedmiotową w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną W: E. Chodźko, A. Surma (red.), Wybrane aspekty z zakresu edukacji i literatury (s. 129-142). Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

  Żabińska, A. (2018). Wpływ zastosowania metody sekwencjonowania działań plastycznych na jakość wytworów i zaangażowanie w akt tworzenia W: J. Głodkowska, K. Sipowicz, I. Patejuk - Mazurek (red.), Tradycja i współczesność w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. W 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (s. 285-296). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Żabińska, A. (2017). Stymulowanie potencjału twórczego osób z niepełnosprawnością złożoną - refleksje z badań eksperymentalnych W: K. Kołaczyńska, M. Szostakowski, E. Zawadzka (red.), Warsztaty badawcze doktorantów - między uwiedzeniem metodologicznym a krytyką (s. 111-122). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Żabińska, A. (2015). Działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci niewidomych i słabo widzących w Radomiu, jako przykład integracji społecznej W: M. Bełza, D. Prysak (red.), Osoba z niepełnosprawnością w drodze do dorosłości (s. 159-177). Skoczów: Wydawnictwo „Feniks”.

  Żabińska, A. (2014). Działania odtwórcze jako sposób na stymulowanie potencjału twórczego osób z niepełnosprawnością złożoną W: K. Heland-Kurzak (red.), Poszukiwania badawcze doktorantów. Konceptualizacja, problematyzacja, operacjonalizacja (s. 165-177). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Żabińska, A., Dutczak, E. (2014). Działania twórcze młodzieży z niepełnosprawnością złożoną W: H. Liberska (red.), Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku (s. 288-295). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

  Żabińska, A.,  Rudnicka-Drożak, E.,  Dutczak, E.,  [i in.]. (2014). The process of social and vocational rehabilitation of people with disabilities in occupational therapy workshops, and the prospects of finding employment for graduates of these institutions W: M. Bełza, D. Prysak (red.), Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych - różne aspekty rzeczywistości (s. 91-102). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

  Żabińska, A., Rudnicka-Drożak, E.,  Dutczak, E.,  [i in.]. (2014). Edukacja zdrowotna uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W: H. Żuraw (red.), Osoba niepełnosprawna w procesie rehabilitacji (s. 197-211). Warszawa: Wydawnictwo PEDAGOGIUM.

  Żabińska, A. (2014). Ryszard Pichalski: Twórczość literacka i plastyczna niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna, 3, 371.

  Żabińska, A., Rudnicka-Drożak, E., Natora, J.,  [i in.]. (2013). The origins and development of occupational therapy workshops in Poland, W: Different Aspects of Rehabilitation and Physiotherapy / Kubińska Zofia ( red. ), ISBN 978-83-61044-11-6, ss. 73-82.

  Żabińska, A., Rudnicka-Drożak, E., Natora, J.,  [i in.]. (2013). Therapeutic effects among participants of occupational therapy workshops in a social and occupational sphere in 2006 – 2010 W: A. Saracen, W. Fidecki (red.), Human’s health in different periods of life (s. 319-329). Radom: Wydawnictwo Kazimierz Pulaski Uniwersity of Technology and Humanities.

  Żabińska, A. (2012). Dziecko we wczesnej edukacji – konferencja naukowa organizowana z okazji XX-lecia istnienia Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu. Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 4(18), 123-126.

  Żabińska, A., Papaj, D. (2011). Odkryci odkrywani. Interpretacja plastyczna dzieł znanych artystów przez dzieci i młodzież słabowidzącą z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, ISBN 978-83-7204-999-5.

  Żabińska, A. (2011). Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Metoda pracy sekwencjami na lekcjach

  Pełnione funkcje:

  2008-2016 – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu, od 2017 – członek Stowarzyszenia

  2018 – członek Związku Polskich Artystów Plastyków, od 2019 członek Zarządu Okręgu Radomskiego ZPAP.

fotografia osoby Agnieszka Żabińska