EN

Strona główna Nauka Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska

Wspieranie rozwoju naukowego i osobistego doktorantów

16-05-2019

Uchwałą nr 138/2019 z dnia 20 marca 2019r. Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyjął Regulamin Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Regulamin Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyjęty niniejszą uchwałą obowiązuje od dnia1 października 2019r
Więcej…

Uchwałą Nr 137/2019 z dnia 20 marca2019 r. Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyjął Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w skład którego wchodzą:

 1. moduły:
  • WSPÓŁCZESNE TRENDY W NAUKACH SPOŁECZNYCH
  • PRZYGOTOWANIE DO PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ
  • PRACA NAD OSIĄGNIĘCIEM NAUKOWYM
  • DYDAKTYKA AKADEMICKA
 2. Sylwetka kandydata Szkoły Doktorskiej APS wraz z opisem procesu rekrutacji,
 3. Efekty uczenia się w Szkole Doktorskiej APS,
 4. Plan kształcenia w Szkole Doktorskiej

Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyjął Zasady tworzenia indywidualnego planu badawczego dla doktorantów
Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyjął Regulamin praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej.
Dokumenty przyjęte niniejszą uchwałą znajdują zastosowanie do doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej począwszy od dnia 1 października 2019 r.

Celem Szkoły Doktorskiej jest wspieranie rozwoju naukowego i osobistego doktorantów, w tym ich umiejętności i kompetencji ogólnych, a w rezultacie –uzyskanie przez nich samodzielności w prowadzeniu zaawansowanych badań naukowych. Bezpośrednim efektem kształcenia w Szkole Doktorskiej jest rozprawa doktorska prezentująca wyniki indywidualnej pracy badawczej, przebiegającej pod opieką promotora lub promotorów. Program kształcenia Szkoły Doktorskiej APS ma charakter interdyscyplinarny–jego konstrukcja pozwala na równoległą eksplorację obszaru teorii i badań empirycznych psychologii, pedagogiki i nauk socjologicznych. Dodatkowo, program oferuje wybór specjalistycznej „ścieżki klinicznej” lub „ścieżki społecznej”. „Ścieżka kliniczna” umożliwia prowadzenie badań (np. z zakresu psychologii czy pedagogiki specjalnej) przy merytorycznym wsparciu pracowników placówek opieki zdrowotnej i medycznych instytucji naukowo-badawczych. Badania będą mogły być prowadzone także w grupach pacjentów. „Ścieżka społeczna” pozwala na prowadzenie badań (np. z zakresu pedagogiki, socjologii) przy współpracy ze specjalistami i praktykami. Realizacja tych ścieżek nie jest obowiązkowa. Program składa się z czterech modułów, obejmujących: wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych; wiedzę i umiejętności metodologiczne oraz akademickie; pracę nad powstaniem rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie dydaktyczne do pracy nauczyciela akademickiego. Moduły będą realizowane równolegle, tak aby pogłębianie wiedzy teoretycznej przyczyniało się do powstania wysokiej jakości projektu badawczego, możliwości jego realizacji w oparciu o granty badawcze i tworzenia na tej podstawie rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora.

MODUŁ I.WSPÓŁCZESNE TRENDY W NAUKACH SPOŁECZNYCH
Moduł stwarza okazję do pogłębienia wiedzy w zakresie tematyki rozprawy doktorskiej oraz obszarów pokrewnych. Ukazuje aktualnie podejmowane kierunki eksploracji naukowych i toczące się na ich temat dyskusje. Przedstawia wiodące ośrodki naukowe i ich najnowsze osiągnięcia badawcze oraz publikacyjne. Planowane zajęcia:•Współczesne trendy w naukach społecznych;•Wykłady wybitnych badaczy w danej dyscyplinie i profesorów wizytujących.

MODUŁ II.PRZYGOTOWANIE DO PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ
Moduł przygotowuje w sposób praktyczny do świadomego wyboru orientacji badawczej i projektowania własnego warsztatu badawczego, z akcentem położonym na różnice metodologiczne istniejące w obszarze nauk społecznych. Wprowadza w instytucjonalne reguły prowadzenia badań, w tym reguły przygotowywania wniosków o granty badawcze. Wyposaża w umiejętności niezbędne do planowania samodzielnych i zespołowych działań badawczych. Przygotowuje do analizy materiału badawczego (jakościowej oraz ilościowej), do upowszechniania wyników badań, w tym do tworzenia wysokiej jakości publikacji naukowych. Planowane zajęcia:•Academic writing -basics & advanced class (zajęcia prowadzone w j. angielskim);•Tworzenie narzędzi badawczych;•Przygotowanie aplikacji grantowych;•Zarządzanie projektami -zajęcia warsztatowe;•Badania naukowe w praktyce;•Metody badań ilościowych;•Metody badań jakościowych;•Badania naukowe w praktyce;•Wizualizacja i interpretacja danych (zajęcia warsztatowe);•Zaawansowane aplikacje grantowe;•Komunikowanie wyników badań;•Techniki akademickiej wymiany myśli;•Etyka pracownika nauki i etyka badań naukowych.

MODUŁ III.PRACA NAD OSIĄGNIĘCIEM NAUKOWYM
Moduł ma na celu umożliwienie współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem lub promotorami oraz w gronie doktorantów, ukierunkowanej na powstanie rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora. Planowane zajęcia:•Cykliczne spotkania z promotorem lub promotorami (tutoring);•Seminarium doktoranckie w formie dyskusyjnych spotkań osadzonych w obszarze tematycznym dyscyplin oraz w oparciu o prezentacje koncepcji rozprawy doktorskiej (z udziałem promotorów).

MODUŁ IV.DYDAKTYKA AKADEMICKA
Moduł przygotowuje do roli nauczyciela akademickiego w nawiązaniu do idei uniwersytetu Humboldtowskiego, jako miejsca pozwalającego na urzeczywistnienie się jedności nauki i nauczania, wspólnoty nauczających i uczących się. Planowane zajęcia:•Szkoła wyższa jako organizacja i instytucja edukacyjna: rozwiązania strukturalne, finansowanie, kluczowe procesy, planowanie i organizacja kształcenia (wykład);•Dydaktyka szkoły wyższej: nauczanie jako relacja interpersonalna; metody i formy kształcenia –wykład, zajęcia warsztatowe z małą grupą, e-learning, metoda tutoringu, konwersatorium; udzielanie informacji zwrotnej i ocenianie; refleksja i ewaluacja własnej pracy nauczycielskiej, współpraca między nauczycielami akademickimi;•Praktyki zawodowe (w wymiarze 60godzinw całym toku studiów): tworzenie programu zajęć, sylabus, prowadzenie zajęć, hospitacje koleżeńskie.

Aktualności

21-05-2019

Apel KRASP i PSRP

Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
23-05-2019

EUROSTUDENT

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT. Dołącz!
22-05-2019

Zapraszamy do udziału w badaniu

Wyniki badania pozwolą na lepsze projektowanie działań dla społeczności studenckiej oraz na poprawę jakości życia młodych warszawiaków w mieście.