Komisja etyki badań naukowych

Komisja Etyki Badań Naukowych

AktualnościHARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI W ROKU AKADEMICKIM 2021/22 

13.10.2021 (termin składania wniosków do 28.09.2021) 

8.12.2021 (termin składania wniosków do 22.11.2021) 

9.02.2022 (termin składania wniosków do 25.01.2022) 

13.04.2022 (termin składania wniosków do 29.03.2022) 

22.06.2022 (termin składania wniosków do 8.06.2022)

UWAGA W przypadku wniosków - autorstwa pracowników APS ze stopniem doktora i tytułem magistra oraz doktorantów - dotyczących projektów, które nie podlegały recenzji merytorycznej w ramach procedur grantowych prosimy o załączenie do wniosku recenzji merytorycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie Prorektora ds. Nauki dr hab. Jarosława Roli, prof. APS z dnia 13.04.2021 link do pliku.

Wnioski i dokumentacja projektu podlegającego ocenie powinny być dostosowane do wymogów nowego Regulaminu i Wskazówek dla Wnioskodawców zawartych w części B załącznika nr 1 do Regulaminu Komisji Etyki Badań Naukowych APS.

Regulamin i załącznik są dostępne do pobrania na dole niniejszej strony.

Elektroniczne wersje wniosków wraz z wymaganą dokumentacją prosimy przesyłać na adres wdziarnowska@aps.edu.pl jako załącznik maila (za potwierdzeniem dostarczenia).

Skład Komisji Etyki Badań Naukowych

dr hab. Anna Drabarek, prof. APS – Przewodnicząca Komisji

dr hab. Beata Hintze, prof. APS – Wiceprzewodnicząca Komisji

dr Wioletta Dziarnowska – Sekretarz Komisji

dr Alicja Baum

dr Adam Buczkowski

dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota

dr Urszula Gosk

dr Izabela Więcek-Poborczyk

dr Małgorzata Woźniak-Prus

dr Monika Zima-Parjaszewska

mgr Adrianna Krzywik

lic. Patrycja Wudniak

 

Zadania Komisji

Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych z udziałem człowieka, których kierownikiem lub wykonawcą jest pracownik APS lub doktorant APS, w tym projekty badań realizowanych w ramach prac habilitacyjnych, doktorskich, prac własnych, zadań statutowych.

 

Komisja może wydać opinię:

a) pozytywną,

b) pozytywną z warunkiem naniesienia wskazanych przez Komisję zmian w projekcie badawczym,

c) negatywną.

Opinie pozytywna z warunkiem i negatywna zawierają pisemne uzasadnienie.

Opinia pozytywna z warunkiem oznacza, że planowane badanie nie budzi zasadniczych zastrzeżeń etycznych i jego realizacja jest możliwa po wprowadzeniu wskazanych przez Komisję zmian. Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnej korekty projektu badań uwzględniającej wszystkie uwagi Komisji.

Opinia negatywna uniemożliwia przeprowadzenie planowanych badań (w przypadku badań finansowanych ze środków APS).

 

Regulamin Komisji

Regulamin Komisji Etyki Badań Naukowych link do pliku

Formularz wniosku (załącznik nr 1) link do pliku

Formularz indywidualnej oceny wniosku (załącznik nr 2)  link do pliku