Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (aktualne od 01.10.2019)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Procedura postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Od dnia 1 października 2019 r., zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668), stopień doktora habilitowanego jest nadawany w drodze postępowania habilitacyjnego, wszczętego na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.

Do postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną.

Zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, dla których podmiotem habilitującym jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  określa Regulamin wprowadzony Uchwałą Nr 196/2019  Senatu  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 24 września 2019 r. (z późniejszymi  zmianami) 

Zasady przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Wniosek o wszczęcie postępowania sporządza się zgodnie z wymaganiami art. 220 ust. 2 ww. Ustawy i przedkłada wraz z załącznikami w Radzie Doskonałości Naukowej.

Należy przygotować następujące dokumenty:

 1. Wniosek przewodni ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia oraz podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania.

Wniosek o wszczęcie postępowania

 1. Dane wnioskodawcy.

Dane wnioskodawcy

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
 2. Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej.

Autoreferat

 1. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny.

Wykaz osiągnięć

Osiągnięcie może stanowić:

 1. a) 1 monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt.2 lit.a ww. Ustawy,
 2. b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267 ust.2 pkt.2 lit.b ww. Ustawy,
 3. c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne.

Jednocześnie Rada Doskonałości Naukowej przypomina, że w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wszczętych w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., do osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 lit. b 1 Ustawy zalicza się także:

1) artykuły naukowe opublikowane:

 1. a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
 2. b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) monografie naukowe wydane przez:

 1. a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
 2. b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.
 3. W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, która ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Oświadczenie współautora

6. Informację o recenzentach wydawniczych dorobku kandydata.

Załączniki do wniosku wymagają podpisu habilitanta.

Wniosek wraz z załącznikami przedkłada się w RDN w formie papierowej (1 egz.) i w formie elektronicznej (2 egz. - preferowany nośnik danych „pendrive”).

Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami. Zaleca się, aby poza dokumentem wskazanym w pkt. 2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

Na stronie:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Rada Doskonałości Naukowej określa wymagania dokumentacyjne wniosków oraz udostępnia wzory poszczególnych dokumentów.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dodatkowo nw. dokumenty:  

1)  informację o wszczęciu i przebiegu postępowania habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego. (Przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać informację o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat ubiegał się o habilitację oraz o przebiegu i wyniku tego postępowania/ przewodu (rodzaj uchwały, w tym umorzenie);

Informacja o przebiegu postępowania

2) kwestionariusz  osobowy  (1 egz.);

Kwestionariusz osobowy

3) poświadczenie jednostki macierzystej lub oświadczenie habilitanta o pokryciu kosztów postępowania habilitacyjnego (dotyczy pracowników spoza APS);

Informacja o pokryciu kosztów przeprowadzenia postępowania

 

 

Załączniki:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce