EN

Strona główna Nauka Habilitacje i profesury Postępowania habilitacyjne (aktualne od 01.10.2019)

Postępowania habilitacyjne (aktualne od 01.10.2019)

18-11-2019

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Procedura postępowań habilitacyjnych

Od dnia 1 października 2019 r., zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668), stopień doktora habilitowanego jest nadawany w drodze postępowania habilitacyjnego, wszczętego na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.

Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną.

Zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, dla których podmiotem habilitującym jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  określa Regulamin wprowadzony Uchwałą Nr 196/2019  Senatu  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 24 września 2019 r. (z późniejszymi  zmianami) 

Zasady przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Wniosek o wszczęcie postępowania sporządza się zgodnie z wymaganiami art. 220 ust. 2 ww. Ustawy i przedkłada wraz z załącznikami w Radzie Doskonałości Naukowej.

Należy przygotować następujące dokumenty:

 1. Wniosek przewodni ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia oraz podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania.

Wniosek o wszczęcie postępowania

 1. Dane wnioskodawcy.

Dane wnioskodawcy

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
 2. Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej.

Autoreferat

 1. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny.

Wykaz osiągnięć

Osiągnięcie może stanowić:

 1. a) 1 monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt.2 lit.a ww. Ustawy,
 2. b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267 ust.2 pkt.2 lit.b ww. Ustawy,
 3. c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne.

Jednocześnie Rada Doskonałości Naukowej przypomina, że w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wszczętych w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., do osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 lit. b 1 Ustawy zalicza się także:

1) artykuły naukowe opublikowane:

 1. a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
 2. b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) monografie naukowe wydane przez:

 1. a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
 2. b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.
 3. W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, która ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Oświadczenie współautora

 

Załączniki do wniosku wymagają podpisu habilitanta.

Wniosek wraz z załącznikami przedkłada się w RDN w formie papierowej (1 egz.) i w formie elektronicznej (2 egz. - preferowany nośnik danych „pendrive”).

Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami. Zaleca się, aby poza dokumentem wskazanym w pkt. 2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

Na stronie:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Rada Doskonałości Naukowej określa wymagania dokumentacyjne wniosków oraz udostępnia wzory poszczególnych dokumentów.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dodatkowo nw. dokumenty:  

1)  informację o wszczęciu i przebiegu postępowania habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego. (Przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać informację o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat ubiegał się o habilitację oraz o przebiegu i wyniku tego postępowania/ przewodu (rodzaj uchwały, w tym umorzenie);

Informacja o przebiegu postępowania

2) kwestionariusz  osobowy  (1 egz.);

Kwestionariusz osobowy

3) poświadczenie jednostki macierzystej lub oświadczenie habilitanta o pokryciu kosztów postępowania habilitacyjnego (dotyczy pracowników spoza APS);

Informacja o pokryciu kosztów przeprowadzenia postępowania

4) informację o recenzentach wydawniczych dorobku kandydata.

 

Załączniki:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Aktualności

11-08-2020

Powrót do szkoły dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Dr Radosław Piotrowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS w rozmowie z Mateuszem Różańskim dla portalu Niepelnosprawni.pl o sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii CO…
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.