EN

Współczesna problemy społeczne-stan obecny i wyzwania

Współczesna problemy społeczne-stan obecny i wyzwania

17-11-2017

APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Opis wydarzenia:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej we współpracy z Sekcją Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej pod tytułem

Współczesne problemy społeczne – stan obecny i wyzwania

Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor APS Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Rada Programowa:

dr hab., prof. APS Paweł Boryszewski
dr hab. Tadeusz Kamiński, UKSW
prof. zw. dr hab. Kwak Anna, UW 
prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec – Holka, UW i APS
dr hab., prof. UMCS Wojciech Misztal
dr hab., prof. UŚ Andrzej Niesporek
prof. zw. dr hab. Andrzej Potocki, UW
dr hab., prof. UR Beata Szluz         
dr hab., prof. APS Jerzy Szmagalski
dr hab. Danuta Wosik – Kawala, UMCS    
dr hab., prof. UP Teresa Zbyrad      
dr hab. Teresa  Zubrzycka – Maciąg, UMCS      
dr Ewa Grudziewska, APS
dr Marta Mikołajczyk, APS

Komitet Organizacyjny:

dr hab., prof. APS Paweł Boryszewski - przewodniczący
dr Ewa Flaszyńska
dr Ewa Grudziewska
mgr Agnieszka Kos
dr Marta Mikołajczyk - sekretarz
dr Magdalena Stankowska
dr Jolanta Zozula

Celem konferencji „Współczesne problemy społeczne – stan obecny i wyzwania” jest interdyscyplinarna analiza zachodzących obecnie w Polsce zmian w zakresie  obserwowanych procesów demograficznych, kulturowych, związanych z rodziną, rynkiem pracy czy edukacją i wychowaniem. Skłaniają one do refleksji nie tylko na temat samych trendów, ale także prognoz i możliwych działań profilaktycznych, prewencyjnych i pomocowych.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy, teoretyków i praktyków zainteresowanych następującą tematyką:

  • Rodzina a przemiany społeczne
  • Zmiany demograficzne
  • Rynek pracy w czasach prosperity
  • Edukacja i wychowanie wobec aktualnych problemów społecznych
  • Wielokulturowość - przyczyna czy skutek bieżących problemów społecznych?
  • Praca socjalna, pomoc społeczna – zmiany, zadania i wyzwania

Uwagi organizacyjne:

Do 10 października 2017 roku – nadesłanie zgłoszenia, wniesienie opłaty konferencyjnej
Do 10 listopada 2017 – przesłanie uczestnikom programu konferencji
Do 30 listopada 2017 – ostateczny termin przekazania tekstu do publikacji

Koszty uczestnictwa w konferencji:

Aktywny udział - wygłoszenie referatu, publikacja artykułu, obiad i przerwy kawowe – 240 zł
Aktywny udział dla pracowników APS - wygłoszenie referatu, publikacja artykułu, obiad i przerwy kawowe – 190 zł
Aktywny udział dla doktorantów  - wygłoszenie referatu, publikacja artykułu, obiad i przerwy kawowe – 120 zł
Bierny udział – bez wystąpienia i publikacji, obiad i przerwy kawowe – 80 zł

Opłatę konferencyjną należy wnieść do 10 października na konto:

03 1060 0076 0000 3210 0017 5993

w tytule prosimy napisać: Współczesne problemy społeczne: imię i nazwisko uczestnika

Kontakt do organizatorów: konferencjaaps@aps.edu.pl

Wymogi redakcyjne - Planowane jest wydanie monografii pokonferencyjnej.

Prosimy o przygotowanie tekstów z zachowaniem następujących wymogów:

  • objętość tekstu – pół arkusza wydawniczego (20 tysięcy znaków ze spacjami, około 12 stron)
  • czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy tradycyjne, format Word
  • zasady stosowania przypisów – w tekście, zgodnie ze standardami APA (edycja 6)
  • układ tekstu:

imię i nazwisko autora, afiliacja

tytuł w języku polskim

tytuł w języku angielskim

streszczenie w języku polskim

słowa kluczowe – do 5

tekst artykułu

bibliografia

streszczenie w języku angielskim

słowa kluczowe w języku angielskim

informacje o autorze

- wzór zapisu bibliografii: uporządkowane alfabetycznie (wg nazwiska autorów) wszystkie źródła, z których pochodzą cytaty i informacje zamieszczone w tekście.

- książki – nazwisko, inicjał imienia autora (redaktora), rok wydania, tytuł, miejsce wydania, wydawca;

- rozdział w książce – nazwisko autora rozdziału, rok wydania, tytuł rozdziału, inicjał imienia i nazwisko autora (redaktora) książki, tytuł książki, miejsce wydania, wydawca;

- artykuł z czasopisma – nazwisko i inicjał imienia, rok publikacji, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, nr (t.) czasopisma, s. od–do.

Komitet Organizacyjny informuje, że artykuły zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą włączone do publikacji. Autorzy tekstów nie otrzymują honorariów za opublikowany tekst. Po wydaniu monografii każdy autor otrzyma jeden egzemplarz.

Zgłoszenie

 

Cena:

Aktywny udział - wygłoszenie referatu, publikacja artykułu, obiad i przerwy kawowe – 240 zł; Aktywny udział dla pracowników APS - wygłoszenie referatu, publikacja artykułu, obiad i przerwy kawowe – 190 zł; Aktywny udział dla doktorantów - wygłoszenie referatu, publikacja artykułu, obiad i przerwy kawowe – 120 zł; Bierny udział – bez wystąpienia i publikacji, obiad i przerwy kawowe – 80 zł

Data:

17-11-2017

Lokalizacja:

APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Organizator:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Osoba odpowiedzialna:

dr Marta Mikołajczyk

This icon is at 52.217207,20.970736