EN

Poza dyskursem nauczania. Kierunki zmian teorii i praktyki wczesnej edukacji

15-11-2018

APS

Opis wydarzenia:

 

Tytuł konferencji:

Poza dyskursem nauczania. Kierunki zmian teorii i praktyki wczesnej edukacji

Warszawa 15-16 listopada 2018 roku

Komitet naukowy

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

prof. dr hab. Barbara Smolińska - Theiss - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

prof. APS, dr hab. Jarosław Rola - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

prof. dr hab. Maria Kielar-Turska - Akademia Ignatianum w Krakowie

prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska - Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Irena Adamek - ATH w Bielsku Białej

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń - Uniwersytet Śląski

prof. CHAT, dr hab. Bogusław Milerski - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

PhD Laila Gustavsson - Kiristianstad University

PhD Alicja Renata Sadownik - Western Norway University of Applied Sciences, Bergen

 

PATRONAT HONOROWY:

 

Komitet programowy:

prof. dr hab. Józefa Bałachowicz – przewodnicząca

prof. UWM, dr hab. Marzanna Nowicka  - UWM

prof.  UB, dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc - UB

prof. UAM, dr hab. Kinga Kuszak

dr hab. Jolanta Andrzejewska - UMCS

dr hab. Urszula Szuścik - UŚ

dr Ewa Lewandowska - APS

dr Agnieszka Olechowska - APS

Komitet organizacyjny:

dr Marta Krasuska-Betiuk - przewodnicząca

dr Katarzyna Pardej - APS

dr Maria Pielichowska - APS

dr Anna Witkowska-Tomaszewska - APS

mgr Edyta Ćwikła - APS

mgr Małgorzata Zambrowska - APS - sekretarz

mgr Edyta Żebrowska – doktorantka APS

 

 

ZAŁOŻENIA I TEMATYKA KONFERENCJI

  Mija już prawie trzydzieści lat od rozpoczęcia kompleksowych przeobrażeń w naszym kraju, które dotyczyły również edukacji dziecka. Mamy poza sobą czas kwestionowania starych reguł i norm funkcjonowania oświaty, intensywnej dyskusji i krytyki tradycyjnych paradygmatów, uprzednio dominującego sposobu uprawiania pedagogiki, czas krytyki „pedagogicznej ortodoksji”. Ale w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o rolę współczesnej edukacji w zmianie społecznej, o przygotowanie młodego człowieka do życia w dynamicznej i złożonej rzeczywistości  ujawnia się wiele sprzeczności. Czy wynika to z wielości perspektyw poznawczych odnoszonych do edukacji, różnorodności orientacji światopoglądowych, filozoficznych, teoretycznych, praktycznych? Czym charakteryzuje  się obecnie nurt refleksji o wychowaniu dziecka? Jakie paradygmaty, języki i kategorie pojęciowe służą nam do opisu, rozumienia i refleksji nad światem edukacji dziecka? Jakie praktyki codzienności edukacyjnej służą naszym zdaniem dziecku, wspólnocie i światu?

  W tym złożonym kontekście debat nad edukacją dziecka, rozwiązań systemowych i programowych, Zespół Edukacji Elementarnej (afiliowany przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN) podjął inicjatywę zorganizowania otwartej konferencji, której celem jest stworzenie platformy naukowej wymiany poglądów, myśli, doświadczeń, dociekań badawczych oraz praktycznych rozwiązań w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Społeczność pedagogów akademickich – nauczycieli akademickich i badaczy zajmujących się zagadnieniami edukacji i kształceniem nauczycieli zaprasza do szerokiej debaty nad teorią i praktyką, jej rozumieniem, uwarunkowaniami i praktycznymi rozwiązaniami.

  Namysł nad problematyką edukacji dziecka może uwzględniać różne wymiary dociekań: wymiar horyzontalny - problematykę wspierania rozwoju dziecka przebiegającą niejako w poprzek wielu dyscyplin i subdyscyplin pedagogicznych oraz wymiar wertykalny – co oznacza ujęcie perspektywy czasowej, temporalnej  w analizach  teorii i praktyki edukacji dziecka. Są to obszerne zagadnienia do refleksji i wieloaspektowego ujęcia, proponujemy więc, by nasze dociekania zogniskować wokół przedstawionych obszarów problemowych pedagogiki wczesnej edukacji.

 

  1. Dziecko i dzieciństwo w zmieniającym się świecie – perspektywa filozoficzna, antropologiczna, psychologiczna, socjologiczna

  Jerome Bruner przypomina, że debaty nad edukacją mają sens tylko wtedy, kiedy rozpatrzymy je w szerszym kontekście tego, co społeczeństwo zamierza osiągnąć poprzez inwestowanie w edukację młodych ludzi: „Pojmowanie edukacji (…) jest funkcją sposobu spostrzegania kultury i jej dążeń, nie tylko deklarowanych” (2006, s. 4). W istocie refleksja o zmianach edukacji to przede wszystkim refleksja o wychowaniu, urzeczywistnianiu wartości w działaniach społecznych i w tworzeniu  świata na miarę wyznawanych wartości, przyjmowanej  koncepcji człowieka i tworzonego społeczeństwa, człowieka we wszystkich jego wymiarach – jednostkowych i społecznych. 

  Refleksja nad edukacją, wnoszone do niej paradygmaty i założenia zawsze wiążą się z pytaniem – jak rozumiemy i co uznajemy za „naturę” kulturową i społeczną ludzkiego bycia? Jak opisujemy możliwości rozwojowe człowieka? Jaki rozumiemy, konstruujemy i opisujemy nasz świat? Jakie nadajemy mu znaczenia? W jakim świecie żyje/będzie żył nasz uczeń? Jakie dyskursy rządzą naszym myśleniem? Na jakie przesłanki i wartości w formułowaniu swoich ocen, propozycji i planów na przyszłość powołujemy się?

 

  1. „Dziecko bez granic” – przestrzenie wolności i odpowiedzialności

  Dzieciństwo, społeczeństwo, rozwój - partycypacja i zaangażowanie, prawo dziecka do wyrażania własnych poglądów  jako podstawowe klucze zmiany codzienności edukacyjnej.  Dziecko, wolne, twórcze, współczujące, autonomiczne, odpowiedzialne, samodzielne. Dziecko komunikujące w przestrzeni społecznej, kulturowej, cyberprzestrzeni. Obrazy dziecka stanowiącego się (wolnego), uczącego się wolności, poszanowania praw człowieka  i podstawowych swobód.

  Dyskursy dziecka i dzieciństwa a projekty edukacyjne. Demokratyzacja środowiska uczenia się dziecka, uczenia się demokracji i do demokracji - „uczyć się, aby wiedzieć”, „uczyć się, aby działać”, „uczyć się, aby żyć wspólnie”, „uczyć się, aby być”, „uczyć się, aby być innowacyjnym” i „uczyć się, aby żyć w sposób zrównoważony”.

 

  1. Dziecko w dyskursach uczenia się - uczestnicy, relacje, konteksty, miejsca tworzenia znaczeń i dziecięcej aktywności

  Pedagogika wczesnej edukacji powinna podjąć na nowo problematykę uczenia się - centralną kategorię konstytuującą procesy edukacyjne. Jerome Bruner w książce pt. Kultura edukacji (2006, s. 122) stwierdza:  „w istocie uwzględniając niedawne odkrycie na temat uczenia się człowieka, największą skuteczność osiąga się wtedy, gdy jest ono partycypacyjne, proaktywne, wspólne, kooperatywne i nastawione raczej na tworzenie znaczeń niż na ich przyjmowanie w gotowej postaci – nawet nauk przyrodniczych, matematyki i języków w takich szkołach nauczamy efektywniej niż w bardziej tradycyjnych”. Ta wypowiedź może być inspiracją do stawiania pytań o rozumienie uczenia się w teorii i praktyce, w oficjalnym dyskursie edukacyjnym, w przestrzeni społecznej, podręcznikach szkolnych itd.

 

  1. Rekonstrukcje kultury wczesnej edukacji – między konwencją a innowacyjnością

  Codzienność wychowawcza dziecka, na którą składają się sposoby myślenia, odczuwania i działania obserwowane w postaci praktyk społecznych, stają się kluczowym polem refleksji, walki w zakresie ustalania znaczeń, władzy i przyjmowania rozwiązań w praktyce społeczno-edukacyjnej. Codzienność edukacyjna może być przestrzenią uczenia się konstruktywnego i satysfakcjonującego, sposobem realizacji ambitnych celów, bliskich i dalekich, rozwijaniem marzeń i zainteresowań. Może też ograniczać, spychać na margines lub wykluczać. Co zatem uruchamia emancypacyjne mechanizmy tworzonej praktyki edukacji?

  Refleksja nad praktyką  edukacji, dekonstrukcja i krytyka, języki codzienności szkolnej -  codzienność szkolna jako przestrzeń wolności nauczyciela w tworzeniu codziennej praktyki, w wyborze jej racjonalności i poczuciu odpowiedzialności.Różnorodność w budowaniu modeli edukacji (przykłady „dobrych praktyk”).

 

  1. Pedagogika wczesnej edukacji – redefinicje, rekonstrukcje, transformacje, poszukiwania, perspektywy, otwarcia…

  Edukacja jest wartością jednostkową i społeczną, nadzieją współczesności oraz narzędziem kształtowania przyszłości. Oderwanie koncepcji edukacji dziecka od analiz w kategoriach „historyczności”, „dziejowości” czy „bycia człowieka w świecie”, czy powierzchowny odbiór zmian następujących w filozofii pedagogicznej i edukacyjnej teleologii, prowadził w efekcie do pozorowanych zmian w edukacji początkowej, do fragmentaryczności stosowania starych koncepcji, ugruntowuje wąsko rozumiany praktycyzm.Można więc zadać pytanie, jak na tle tych przemian postępowały zmiany w pedagogice wczesnej edukacji? W jaki sposób buduje ona swoją tożsamość? Jakie utrwalają się w niej  nurty i orientacje teoretyczne i badawcze? W jakim zakresie powraca do źródeł, do wartościowych tradycji w edukacji dziecka, rozwija znaczące koncepcje, poddając je rekonstrukcji? W jakim zakresie pedagogika dziecka korzysta z nowych perspektyw teoretycznych i badawczych?

Bardzo ogólnie przedstawiamy ramy dyskursu, w obrębie którego mogą być usytuowane różne obszary zagadnień dotyczących edukacji dziecka i jej uwarunkowań. Pozostajemy otwarci na Państwa propozycje i zapraszamy do przedstawienia własnych refleksji, dociekań i badań oraz głosów w dyskusji.

ORGANIZACJA KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 15 -16 listopada 2018r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w Auli B (budynek C, parter). Rejestracja uczestników odbywa się drogą elektroniczną, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie konferencji.  Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 18 października 2018 roku.

OPŁATY KONFERENCYJNE

380 zł (udział czynny), opłata obejmuje:  udział w tłumaczonych obradach plenarnych, wystąpienie w sekcji tematycznej, udział w warsztatach, catering podczas przerw kawowych oraz obiadowych, materiały konferencyjne wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w konferencji, publikację referatu po  uzyskaniu pozytywnych recenzji

170 zł  (udział bierny), opłata obejmuje:  udział w tłumaczonych  obradach plenarnych, udział w sekcjach tematycznych i warsztatach, catering podczas przerw kawowych oraz obiadowych, materiały konferencyjne wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w konferencji

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 25.10.2018 na podany poniżej numer konta bankowego. W przypadku niedotrzymania terminu, rejestracja na konferencję zostanie automatycznie anulowana.

BPH S.A. 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993

W tytule przelewu prosimy wpisać: Nazwisko, Imię,  Pozadyskursem

 

Informujemy, że faktura będzie wystawiona na podmiot przelewający należność na konto uczelni. W sprawie szczegółowych informacji dotyczących faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt ze specjalistą działu Rachuby Płac, panią Alicją Pęczyk, pod numerem telefonu: 22 589-36-00, wew. 2065 lub mailowo: apeczyk@aps.edu.pl

 

DANE KONTAKTOWE:

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail  pozadyskursem@aps.edu.pl  lub telefonicznie pod nr + 48 22 589 36 00, w.3431

 

 

Program Konferencji Poza dyskursem15-16.11.2018

Scientific Conference Outside the teaching discourse Warsaw, 15th -16th November 2018  EN z dnia 17.10.2018

 

 

 

 

 

 

Cena:

380 zł (udział czynny) 170 zł (udział bierny)

Data:

15-11-2018

Lokalizacja:

APS

Organizator:

Zespół Edukacji Elementarnej (afiliowany przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN); Zakład Wczesnej Edukacji APS; PK OMEP

Osoba odpowiedzialna:

dr Marta Krasuska-Betiuk +48 22 589 36 00, w.3431

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736