EN

Homo transgressivus w poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji…?

Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na trzecią Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu: Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego. Konferencja została objęta patronatem Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego. Zainspirowani tematyką poprzednich konferencji skoncentrowaną na zagadnieniu transgresyjności człowieka dostrzegamy potrzebę kontynuacji podjętego wątku w kolejnym ogólnopolskim sympozjum naukowym zatytułowanym: Homo transgressivus w poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji..?.

30-11-2018

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Opis wydarzenia:

HOMO TRANSGRESSIVUS W POSZUKIWANIU SENSU ISTNIENIA.

OD TRANSGRESJI KU TRANSCENDENCJI…?

Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na trzecią Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu: Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego. Konferencja została objęta patronatem Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego. Zainspirowani tematyką poprzednich konferencji skoncentrowaną na zagadnieniu transgresyjności człowieka dostrzegamy potrzebę kontynuacji podjętego wątku w kolejnym ogólnopolskim sympozjum naukowym zatytułowanym: Homo transgressivus w poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji..?

 

30-11-2018

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

OPIS WYDARZENIA:

Współczesna kultura i w ślad za nią współczesna edukacja przeniknięte są dążeniami, które określamy jako transgresyjne. Obecność transgresji ujawnia się we wszystkich praktycznie dziedzinach życia. Wszelkie granice zdają się istnieć jedyne po to, żeby je kwestionować i przekraczać. Medialny spektakl wokół dokonań transgresyjnych tworzy nowy horyzont wyobraźni. Filmowe Igrzyska śmierci przenikają się z realnymi transmisjami alpinistycznych wypraw. Śmierć towarzysząca filmowym bohaterom spotyka się ze zmumifikowanymi zwłokami alpinistów, wyznaczającymi drogi nowym eksploratorom  zdobywanych szczytów.

Oczywiście wielkie medialne widowiska nie tylko nie wyczerpują, ale prawdopodobnie wypaczają sens aktywności człowieka transgresyjnego - homo transgressivusa. Niewyczerpane bogactwo manifestacji zjawiska przekraczania granic skłania ku refleksji.  Pytaniem najbardziej podstawowym jest pytanie czy transgresja jest w stanie uzasadnić sama siebie, czy też tylko maskuje takie czy inne pytania ostateczne. Teoretycy transgresji często zawieszali pytanie o sens transgresyjnych dążeń. Georges Bataille, Roger Caillois, Maria Janion skłonni byli uznawać zjawisko transgresji za przeznaczenie ciążące nad ludzkim losem uznając je za alternatywę dla realizacji tak doczesnych jak i transcendentnych celów człowieka.

Józef Kozielecki – autor koncepcji prezentującej psychologiczne ujęcie człowieka jako istoty transgresyjnej - utożsamił wspomniany fenomen z działaniem wiodącym człowieka ku osiąganiu coraz wyższych pułapów we własnym rozwoju i aktywności. Transgresja wiązała się tu z urzeczywistnianiem projektowanych wizji rzeczywistości, potencjalnych stanów rzeczy i możliwych Ja. Inny badacz, Mariusz Szajda, skierował uwagę na transgresje związane z noetycznym wymiarem istnienia człowieka, osiągające pułap tak wysublimowanych doświadczeń, iż wszelkie próby dyskursywnego wyrażenia ich sensu zdają się niekiedy graniczyć z bluźnierstwem.

Czy dokonując własnych obserwacji i analiz wspomnianego fenomenu musimy uznawać horyzont jego proponowanych dotąd ujęć za nieprzekraczalny?    

Przywołane odniesienia do fenomenu przekraczania granic lokujemy w obszarze problematyki planowanej przez nas konferencji pod hasłem: Homo transgressivus w poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji…?

Tym razem, fenomen transgresji pragniemy odnieść do sfery mikro-indywidualnych doświadczeń związanych z przekraczaniem granic w dążeniach do zaspokojenia uniwersalnej ludzkiej potrzeby: sensu życia. 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków wychowania, kadrę naukowo-dydaktyczną, pedagogów, nauczycieli, twórców i animatorów kultury oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy zainteresowani tematyką planowanej konferencji znajdują w niej inspirację do problematyzowania refleksji nad wychowaniem i egzystencją osadzoną w realiach współczesnego ducha czasu. 

 

OBSZARY TEMATYCZNE:

Szczegółową problematykę konferencji wyznaczają następujące zagadnienia:

 1. Ludzki los. Transgresja - transcendencja. Dualizm, alternatywa, dopełnienie?
 2. Spojrzenie na problem sensu istnienia z perspektywy losów wybitnych  indywidualności i twórców kultury.
 3. Tragiczni bohaterowie i wielcy przegrani… Refleksje na tle pytania o wartość i sens egzystencjalnego hazardu … 
 4. Transgresyjne odniesienia do problemu sensu życia. 
 5. Współczesne drogi alienacji i uprzedmiotowienia człowieka.  Transgresyjne strategie oporu i ofensywy…
 6. Style życia w realiach współczesnej cywilizacji. Konteksty transgresyjne…
 7. Mistycy i przywódcy duchowi jako wychowawcy ludzkości i nauczyciele „sztuki życia”.
 8. Od transgresji do transcendencji… Egzystencjalny sens poszukiwania bliskości z Absolutem.
 9. Refleksja nad sensem istnienia i jej miejsce w dialogu wychowawczym.
 10. Sens życia jako przesłanka i motyw refleksji pedagogicznej.  Z inspiracji poglądami dawnych i współczesnych luminarzy myśli o wychowaniu…
 11. Myśl Viktora Emila Frankla jako inspiracja do refleksji nad człowiekiem i sensem jego życia oraz jej implikacje pedagogiczne.
 12. Człowiek – sprawca transgresyjny w poszukiwaniu sensu istnienia. Podejścia badawcze.

Szczegółowa tematyka obrad plenarnych i obrad w poszczególnych Sekcjach zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych referatów i wysłana w kolejnym komunikacie. 

Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji:

 • Dr hab., prof. APS Andrzej Ciążela

Rada Naukowa Konferencji:

 • Prof. dr hab. Danuta Gielarowska
 • Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
 • Prof. dr hab. Mirosław Józef Szymański
 • Dr hab., prof. APS Józef Bednarek
 • Dr hab., prof UW Adam Fijałkowski
 • Dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki
 • Dr hab., prof. ChAT Rafał Leszczyński
 • Dr hab., prof. APS Bogusław Milerski
 • Dr hab., prof. UTH Elżbieta Sałata
 • Dr hab., prof. APS Adam Solak
 • Dr hab., prof. APS Franciszek Szlosek
 • Dr hab, prof. ATH Sławomir Sztobryn
 • Dr Anna Andrzejewska
 • Dr Sylwia Galanciak
 • Dr Izabela Wiśniewska

Organizator Konferencji:

 • Dr Sylwia Jaronowska

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 30.X. 2018 roku.
Opłata konferencyjna w wysokości 280 zł,- wnoszona przez wszystkich Uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikację recenzowanej monografii naukowej oraz pokrycie kosztów przygotowania poczęstunku.

Opłatę należy wnieść do dnia 30.X.2018 roku.


DANE DO WPŁATY:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,  02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
NIP: 525-00-05-840
nr konta: 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993

koniecznie z dopiskiem: Homo transgressivus...

Informujemy, że faktura będzie wystawiona na podmiot przelewający należność na konto konferencji.

Kartę zgłoszenia (w załączeniu) wraz z abstraktem referatu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.X.2018 roku na adres: syjar@aps.edu.pl, ewentualnie sylwia.jaronowska@wp.pl

Referaty wygłoszone na konferencji po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej. Za publikowane teksty Autorzy nie otrzymują honorarium.

Tekst referatu o objętości nie przekraczającej 20 stron formatu A4 powinien zostać przesłany najpóźniej do 15.XII.2018 roku na adres: syjar@aps.edu.pl, ewentualnie sylwia.jaronowska@wp.pl

Do 20.XI.2018 roku przedstawiony zostanie szczegółowy program konferencji wszystkim Uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej.

 

Z wyrazami najwyższego szacunku

Dr hab., prof. APS Andrzej Ciążela
Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

Dr Sylwia Jaronowska
Organizator Konferencji

 

OPŁATA KONFERENCYJNA:

280 PLN

DATA:

30-11-2018

LOKALIZACJA:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

ORGANIZATOR:

Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Dr Sylwia Jaronowska (syjar@aps.edu.pl)

 

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszenia

Komunikat 1

Wymagania redakcyjne

 

Opłata konferencyjna:

280 PLN

Data:

30-11-2018

Lokalizacja:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Organizator:

Pod auspicjami Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Dr Sylwia Jaronowska

Osoba odpowiedzialna:

Dr Sylwia Jaronowska (syjar@aps.edu.pl; sylwia.jaronowska@wp.pl), tel. 22 658 00 69 wew. 3438, kom. 662 312 134

This icon is at 52.217207,20.970736