COURSES OFFERED IN SUMMER SEMESTER 2020/21


 

The Maria Grzegorzewska University, PL WARSZAW04

 

 

Name of the course

Name of teacher

Number

of hours

No of ECTS

Language

of instruction

1

 10-FF-FRT

Field research - Theory and Practice workshop

Badania terenowe - teoria i warsztaty praktyczne

Anna Odrowąż-Coates,  Ph.D.

15 hr

3 ECTS

English

2

10-FF-HRM1

Human rights, Minority rights, Children’s rights

Prawa człowieka, prawa mniejszości, prawa dzieci

Anna Odrowąż-Coates,  Ph.D.

15 hrs

2 ECTS

English

3

 00-0F-CEE

Contemporary Environmental Education

 Współczesna edukacja ekologiczna

Ariadna Ciążela, MA

15 hr

2 ECTS

English

4

 20-FF-CIP1

Cross-Cultural and Intercultural Psychology

Psychologia między- i interkulturowa

Ariadna Ciążela, MA

15 hrs

3 ECTS

English

5

 00-0F-SPB1

Social Psychology in Practice - Education for Prosocial Behaviour

Psychologia społeczna w praktyce – edukacja do prospołeczności

Ariadna Ciążela, MA

15 hrs

2 ECTS

English

6

 00-0F-CRM

Conflict Resolution in Multicultural Societies

 Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach wielokulturowych

Ewa Dąbrowa, Ph.D.

15 hrs

2 ECTS

English

7

 00-0F-DOS

Development of Science Capital by Students

Rozwój kapitału naukowego uczniów

Ewa Dąbrowa, Ph.D

15 hrs

2 ECTS

English

8

 00-0F-EXM

Exclusion and marginalization in education

 Wykluczenie i marginalizacja w edukacji

Ewa Dąbrowa, Ph.D.

15 hrs

2 ECTS

English

9

 10-FF-ELT

E-Learning – Theory and Technology 

E-learning - teoria i technologia

Sergo Kuruliszwili,  Ph.D.

15 hrs

3 ECTS

English

10

 10-FF-ITS

Information Technology and Society

Technologia informacyjna i społeczeństwo

Sergo Kuruliszwili,  Ph.D..

15 hrs

3 ECTS

English

11

 10-FF-EEP

Early Education in Poland - Practical Module

 Wczesna edukacja w Polsce - moduł praktyczny

Ewa Lewandowska, Ph.D.

30 hrs

6 ECTS

English

12

 10-FF-CCM

Children and Childhood in a Multicultural – Global and Local – Perspective

 Dziecko i dzieciństwo w wielokulturowej - globalnej i lokalnej perspektywie

Dominika Zakrzewska-Olędzka, Ph.D.

30 hrs

6 ECTS

English

13

 20-FF-INC1

Intercultural Communication

 Komunikacja międzykulturowa

Dominika Zakrzewska-Olędzka, Ph.D.

30 hrs

6 ECTS

English

14

 20-FF-MRR

Reintegration and Re-adaptation Strategies of Children, Youth and Families

Migracja - strategie reintegracji i readaptacji wśród dzieci, młodzieży i rodzin

Dominika Zakrzewska-Olędzka, Ph.D.

30 hrs

6 ECTS

English

15

 00-0F-CPC

Contemporary social problems in the context of phenomenon of educationalization

Współczesne problemy społeczne w kontekście zjawiska pedagogizacji

Edyta Zawadzka, Ph. D.

15 hr

2 ECTS

English

16

 00-0F-SIL

Social Influence

Wpływ społeczny

Ariadna Ciążela, MA

 15 hr

2 ECTS

English

17

 00-0F-SED

Strategies of Engaging Parents in Developing Children's Language and Literacy

Strategie angażowania rodziców w rozwijanie u dzieci kompetencji językowych oraz umiejętności czytania i pisania

Kamil Kuracki, Ph. D.

15 hr

2 ECTS

English

18

 20-FF-FYF

Forever Young? Forever Fit? The Body in Consumer Culture

Wiecznie młodzi? Wiecznie w dobrej formie? Ciało w kulturze konsumpcyjnej

Adam Buczkowski, Ph.D

15 hr

2 ECTS

English

19

 20-FF-WTT

Welcome to the New Sexuality? Sexuality in Consumer Culture

Witamy w świecie nowej seksualności? Seksualność w kulturze konsumpcyjnej

Adam Buczkowski, Ph.D.

15 hr

2 ECTS

English

20

00-FF-PDC

Psychology of Death: Clinical and Developmental Aspects

Psychologia śmierci – aspekty kliniczne i rozwojowe

Marcin Sękowski, Ph.D.

15 hr

2 ECTS

English

21

 00-0F-CRB

Creativity barriers in the teaching of higher education students

Bariery kreatywności w nauczaniu akademickim

Małgorzata Korko, Ph.D.

15 hr

2 ECTS

English

22

 00-0F-ILC

Independent Learning in Competence-Based Education

Uczenie samodzielne w edukacji opartej na kompetencjach

Tatiana Milova, Ph.D.

15 hr

2 ECTS

English

23

 00-0F-NTH

New technologies in the home of a young child -  educational tool or distraction?

Nowe technologie w domu małego dziecka – pomoc dydaktyczna czy dystrakcja?

Małgorzata Korko, Ph.D.

15 hr

2 ECTS

English

24

 00-0F-PCH

Predictors of Reading Comprehension of Students with Hearing Damage

Predyktory czytania ze zrozumieniem u uczniów z uszkodzonym słuchem

Agnieszka Dłużniewska Ph.D.

15 hr

2 ECTS

English

25

 00-0F-SNO

Social Networks and Other Online Relations in Competence-Based Education

Społeczne sieci oraz inne online-relacje w edukacji opartej na kompetencjach

Tatiana Milova, Ph.D.

15 hr

2 ECTS

English

26

 00-0F-CAS

Critical Approaches in Social Sciences

Podejścia krytyczne w naukach społecznych

Anna Odrowąż-Coates,  Ph.D.

30 hr

2 ECTS

English