Pawłowska Joanna

Kariera naukowa

 • 2020 – doktorantka w Szkole Doktorskiej Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • 2014-2019 - Dyplom magistra, Psychologia, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, specjalność psychologia kliniczna.
  • Temat pracy magisterskiej: „Przekonania o chorobie, ocena poznawcza choroby a wskaźniki adaptacji u pacjentów z łuszczycą”.
 • 2016-2018 – Dyplom magistra, Pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej, specjalność pedagogika wczesnoszkolna.
  • Temat pracy magisterskiej: „Równość szans pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ze względu na płeć w opinii studentów i nauczycieli akademickich”.
 • 2013-2016 – Dyplom licencjata, Pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej, specjalność wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną.
  • Temat pracy licencjackiej: „Metody aktywizujące wykorzystywane w przedszkolu integracyjnym nr 209 Zaczarowane Ziarenko w Warszawie”.

Zainteresowania naukowe/obszary badawcze
Psychologia społeczna, pedagogika społeczna, nierówności społeczne ze względu na płeć, psychologia poznawcza, psychologia zdrowia, psychoterapia poznawczo-behawioralna

Projekty badawcze

 

 • Od stycznia 2019 – asystentka badawcza (badania eksperymentalne z użyciem aparatury EEG oraz obsługa programów w środowisku Presentation) w projekcie realizowanym w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk pt. Czy przetwarzanie bodźców nieświadomych zależne jest od rodzaju zadania oraz modalności wymaganej odpowiedzi? (grant NCN PRELUDIUM, nr projektu: UMO-2016/23/N/HS6/00793, kierownik projektu: mgr Izabela Szumska).
 • Od marca 2018 do maja 2019 – asystentka badawcza (badania kwestionariuszowe wraz z ich analizą) w projekcie badawczym Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie „Psychospołeczne uwarunkowania procesu adaptacji do życia z przewlekłą chorobą. Część 1. Opracowanie psychometryczne kwestionariuszowych narzędzi do pomiaru poznawczej reprezentacji choroby (Kwestionariusz Przekonań na Temat Choroby) oraz nasilenia objawów somatycznych (Skala Objawów Somatycznych – SSS-8)”.

Konferencje

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiety i Mężczyźni. Różnice, podobieństwa” zorganizowana przez Zakład Psychologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. 23-24 maja 2019r, wygłoszenie referatu „Równość szans pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ze względu na płeć w opinii studentów i nauczycieli akademickich”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa RC 25 ISA: "Language and Society. Research Advances in Social Sciences” zorganizowana przez RC25 «Język i społeczeństwo» Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego oraz przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w dniach 26-27 września 2019r, prezentacja referatu w formie plakatu nt. „Gender Asymmetry in the Polish language system when using profession and function names. Survey of opinions”,

Publikacje

 • Pawłowska, J. (2019). Równość szans pracowników i pracowniczek akademickich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ze względu na płeć w opinii studentów i studentek oraz nauczycieli i nauczycielek akademickich. Edukacja – Technika – Informatyka, nr specj. 1/2019, s. 80-85. DOI: 10.15584/eti.2019.5.10

Kontakt

 e-mail: jpSD16@aps.edu.pl