EN

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej APS na rok akademicki 2020/2021

ONBOARDING, czyli pierwsze kroki na APS.

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej APS w roku akademickim 2020/2021 ubiegało się 25 osób. Przyjęliśmy 9 osób.
Serdecznie gratulujemy!
Dalsze informacje będą przekazywane za pośrednictwem IRK.
Osoby przyjęte są zobowiązane do dnia 31.07.2020 r. dostarczyć oryginały dokumentów rekrutacyjnych.
Dziękujemy wszystkim Kandydatkom i Kandydatom za nadesłane w procesie rekrutacji projekty. Jest nam niezwykle miło, że swój rozwój naukowy łączycie Państwo z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 
Kandydaci i Kandydatki otrzymali informację o wynikach za pośrednictwem IRK na adres mailowy. Osoby nieprzyjęte otrzymają decyzję Rektora o odmowie przyjęcia razem ze szczegółową punktacją listownie na adres korespondencyjny podany w dokumentach rekrutacyjnych. Zapraszamy Państwa za rok.

Lista osób przyjętych (identyfikator w systemie IRK).


Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane od 27 do 31 lipca w godzinach od 09:00 do 15:00.
Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych - Sekretariat Szkoły Doktorskiej, pok 1114 p. I bud. A (wejście przez bud. C) APS ul. Szczęśliwicka 40

 

Zgodnie z zasadami rekrutacji, do kolejnego etapu zostały zakwalifikowane osoby które otrzymały w pierwszym etapie co najmniej 24 punkty (ocena autorskiego projektu badawczego, osiągnięcia naukowe, średnia ze studiów).
Rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone przy użyciu aplikacji ZOOM
dnia 14.07.2020r. pomiędzy godziną 08:30 a 15:00.
Za pośrednictwem systemu IRK, każdy z zakwalifikowanych kandydatów otrzymał indywidualne zaproszenie na rozmowę.
W zaproszeniu znajda Państwo więcej szczegółowych informacji.

Poniżej publikujemy listę osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną (identyfikator w systemie IRK):
1.    10513
2.    10522
3.    10706
4.    10564
5.    10398
6.      9043
7.    10690
8.    10578
9.    10414
10.  10660
11.  10516
12.  10548
13.  10672
14.  10637
15.  10582

Wszystkim osobom biorącym udział w rekrutacji serdecznie dziękujemy.
Zakwalifikowanym do kolejnego etapu życzymy powodzenia podczas rozmowy.


 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej APS na rok akademicki 2020/2021 została uruchomiona dnia 1.06.2020 r.
Rekrutacja jest prowadzona elektronicznie poprzez IRK APS.
Składanie aplikacji zostało zakończone dnia 30.06.2020 r.
Skład Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej dotyczącą zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, wzorem podania, zasadami obliczania punktów oraz Zarządzeniem Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej dotyczącym ustalenia planu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

 

Podstawowe informacje
1. limit miejsc: 10
2. interdyscyplinarny charakter: pedagogika, psychologia, nauki socjologiczne
3. czas trwania nauki: 3 lata
4. rekrutacja: prowadzona w formie otwartego konkursu składającego się z następujących etapów: elektronicznej rejestracji kandydatów i załączenia dokumentów, przyznania punktacji zgodnie z zasadami obliczania punktów, rozmowy kwalifikacyjnej zawierającej weryfikację znajomości języka angielskiego, złożenia oryginałów dokumentów, decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej APS
5. proces rekrutacji odbywa się w oparciu o następujące kryteria: ocena autorskiego projektu badawczego, osiągnięcia naukowe, rozmowa kwalifikacyjna, średnia ocen

Terminarz rekrutacji:

Rekrutacja2020 krok po kroku
(sylwetka kandydata)
Krok 1 - wybierz promotora i uzyskaj jego zgodę
(lista rekomendowanych promotorów i promotorów pomocniczych)
(oświadczenie o objęciu opieką naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej)
Krok 2 - przygotuj projekt badawczy we współpracy z promotorem
opis:
(rekomendacje, jak przygotować dobry projekt badawczy)
dokładne wytyczne: "Jak przygotować projekt badawczy - przewodnik dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej APS."

Krok 3 - przygotuj i zgromadź dokumenty aplikacyjne
(wykaz dokumentów)
Krok 4 - zarejestruj się w systemie IRK i złóż aplikację
(złóż aplikację w IRK)
Poradnik IRK Rekrutacja2020

Krok 5 - ocena aplikacji i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
(rekomendacje dot. rozmowy kwalifikacyjnej)
Krok 6 - złożenie oryginałów dokumentów przez osoby przyjęte
(w Biurze ds. Obsługi Procedur Awansowych)

Punktacja kryteria
ocena autorskiego projektu badawczego 45%
osiągnięcia naukowe 30%
rozmowa kwalifikacyjna 20%
średnia ocen 5%

FAQ - najczęściej zadawane pytania ???

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej można zleźć na:
Facebook Szkoły Doktorskiej APS
strona internetowa Szkoły Doktorskiej APS i studiów doktoranckich

Obsługą spraw związanych z rekrutacją zajmuje się:
Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych
APS, Warszawa ul. Szczęśliwicka 40, pokój 1114, budynek A, piętro pierwsze
wtorek i czwartek w godz. 10:00-13:00 oraz środa w godz. 12:00-15:00
tel. 589 36 00 wew. 1114
e-mail: szkoladoktorska@aps.edu.pl
  Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych
W okresie kwarantanny prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkoladoktorska@aps.edu.pl
lub za pośrednictwem Messangera Szkoły Doktorskiej APS Facebook Szkoły Doktorskiej APS

Szkoła Doktorska APS - Facebook

 

Aktualności

27-01-2021

Stacjonarne praktyki studenckie

Od 1 lutego br. na kierunkach nauczycielskich i nienauczycielskich.
26-01-2021

Przełamując fale - publikowanie w czasopismach międzynarodowych

Instytut Pedagogiki zaprasza do „Ogrodu nauki” na spotkanie dotyczące publikowania w międzynarodowych czasopismach - związanych z tym doświadczeniach, obserwacjach i refleksjach.
25-01-2021

Rektor Barbara Marcinkowska na czele Kapituły Rankingu Liceów i Techników

Nadzieje przeważyły nad obawami – tak mogę określić uczucia, które wiązały się z przyjęciem przeze mnie funkcji przewodniczącej Kapituły Rankingu.