EN

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020

 

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej APS w roku akademickim 2019/2020 ubiegało się 21 osób. Przyjęliśmy 9 osób.

Dziękujemy wszystkim Kandydatkom i Kandydatom za nadesłane w procesie rekrutacji projekty. Jest nam niezwykle miło, że swój rozwój naukowy łączycie Państwo z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.  

Kandydaci i Kandydatki otrzymali informację o wynikach na adres mailowy. Osoby nieprzyjęte otrzymają decyzję Rektora o odmowie przyjęcia razem ze szczegółową punktacją listownie na adres korespondencyjny podany w dokumentach rekrutacyjnych. Zapraszamy Państwa za rok.

Kandydatki i Kandydaci przyjęci do Szkoły Doktorskiej APS na rok 2019/2020

1.

Marta Bodecka

2.

Iwona Nowakowska

3.

Karol Szymczak

4.

Dagmara Kostrzewska

5.

Michał Wiśniewski

6.

Krzysztof Grala

7.

Edyta Idczak-Paceś

8.

Arian Kabat

9.

Adrianna Krystosiuk

 

Informacja osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej APS

 • Niezwłocznie po zakwalifikowaniu do Szkoły Doktorskiej  prosimy o dostarczenie do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej APS (pokój 1114, budynek A, piętro I) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych w Szkole Doktorskiej APS (§ 10 Uchwała Nr 155/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020)
 • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się o akademik. Wniosek do pobrania ze strony uczelni http://www.aps.edu.pl/doktoranci/wsparcie-socjalno-bytowe/akademiki/ należy złożyć w Biurze Immatrykulacji i Spraw Studenckich (pokój 3124 , budynek C, piętro I) w terminie do 30 września 2019 r.

.............................................................................................................................

 

Rozpoczęła się pierwsza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Oferta Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej kierowana jest do osób posiadających tytuł zawodowy magistra zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w zakresie pedagogiki, psychologii, lub nauk socjologicznych.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej APS ma charakter interdyscyplinarny.

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej APS ma charakter konkursowy. Składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu do  Szkoły Doktorskiej.

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły  Doktorskiej składa się z następujących etapów:

 1. złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów,
 3. rozmowy kwalifikacyjnej (w tym wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, która będzie weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Forma studiów:

stacjonarne (bezpłatne)

Limit przyjęć:

 10

Kontakt:

Kierownik Szkoły Doktorskiej
p.o. kierowniczka dr hab. Anna Maria Zajenkowska 
e-mail: azajenkowska@aps.edu.pl

Sekretariat Szkoły Doktorskiej
Ewa Sidwa, zastępstwo - Beata Kwiatkowska
APS, Warszawa ul. Szczęśliwicka 40, pokój 1114, budynek A, piętro pierwsze
pon. - pt. w godz. 10-13
tel. 22/589 36 82, 589 36 00 wew. 1076
e-mail: bkwiatkowska@aps.edu.pl

Termin i miejsce składania dokumentów:

02.07-14.08.2019 r.
pon. - pt. w godz. 9.00 - 13.00
APS, Warszawa ul. Szczęśliwicka 40, pokój 1076, budynek A, parter

Ważne terminy :

06.09.2019 r.        
Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych  lub niedopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej i przesłanie informacji drogą e-mailową

10-19.09.2019 r.
Rozmowy kwalifikacyjne

do 25.09.2019 r. 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia

Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń (pokój 1076, parter, budynek A).

Lista opiekunów naukowych Pobierz plik PDF >
   

Akty prawne uczelni:

 1. Zarządzenie w sprawie planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok  akademicki 2019/2020 
 2. Uchwała w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez APS na rok akademicki 2019/2020
 3. Sylwetka kandydata Szkoły Doktorskiej APS i opis procesu rekrutacji
 4. Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym do Szkoły Doktorskiej
 5. Uchwała ws. zmiany uchwały w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez APS na rok akademicki 2019/2010

Kryteria przyjęć:

Proces rekrutacji odbywa się w oparciu o następujące kryteria:

 1. Ocena autorskiego projektu badawczego (z zakresu psychologii, pedagogiki, 
  nauk socjologicznych) - 45%
 2. Ocena dotychczasowego dorobku naukowego kandydata - 25%
 3. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej - 20%
 4. Średnia ocen ze studiów - 10%

Część rozmowy kwalifikacyjnej dotycząca streszczenia projektu prowadzona będzie w języku angielskim.

Na podstawie liczby punktów jaką kandydat otrzyma w trakcie procesu rekrutacji będzie tworzona lista rankingowa osób przyjętych na studia.

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o przyjęcie na studia:
  - dla obywatela polskiego - pobierz >
  - dla cudzoziemca - pobierz >
 2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
 3. Zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi;
 4. Projekt badawczy (opis projektu o objętości 2-3 stron formatu A4; bibliografię dodajmy jako załącznik). Elementy projektu badawczego zostały opisane w dokumencie "Sylwetka kandydata" - więcej >

  W przypadku kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej i są studentami studiów doktoranckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej wymagane jest, aby tematyka projektu badawczego była inna niż tematyka rozprawy doktorskiej przygotowywanej na studiach doktoranckich w APS, a opiekunem naukowym projektu badawczego nie był promotor sprawujący opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej na studiach doktoranckich.
 1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe za ostatnie pięć lat, w szczególności: kopie publikacji naukowych, komunikatów zjazdowych, dyplomów potwierdzających przyznanie nagród studenckiego towarzystwa naukowego lub  innych towarzystw naukowych, nagród rektora dla najlepszych studentów i absolwentów lub nagród ministra;
 2. W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) – kopię tego orzeczenia;
 3. Plik ze zdjęciem do elektronicznej legitymacji na nośniku podpisanym imieniem i nazwiskiem, zgodny z wymogami do dowodu osobistego - wymogi > (bezpłatny generator zdjęć do legitymacji doktorskiej - sprawdź >)
 4. Zdjęcie format 45x65 mm podpisane imieniem i nazwiskiem;
 5. Dowód osobisty do wglądu celem weryfikacji tożsamości;
 6. Niezwłocznie po zakwalifikowaniu do Szkoły Doktorskiej wymagane złożenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje niedopuszczeniem do udziału w zajęciach.
 7. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą potwierdzającym w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub uznany za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu zobowiązany jest złożyć:
  a) dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille, 
  b) zaświadczenie o uznaniu w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym.
 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 9. Cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej  B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub poświadczenie potwierdzające ukończenie kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyznaczonej przez MNiSW albo zaświadczenie wydane przez Uniwersytet , potwierdzające, że posiadany przez niego stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie kształcenia w tym języku.

Powyższe dokumenty prosimy ułożyć w koszulkach umożliwiających dwustronne zapoznanie się z materiałami (z wyjątkiem publikacji). Komplet dokumentów należy złożyć w segregatorze PCV z dźwignią o formacie A-4 podpisanym na grzbiecie imieniem i nazwiskiem.

UWAGA! Przyjmowane będą jedynie kompletne, podpisane dokumenty.

Obsługą spraw związanych z zakończoną rekrutacją zajmuje się:

Buiro ds. Obsługi Procedur Awansowych
mgr Artur Iwan
APS, Warszawa ul. Szczęśliwicka 40, pokój 1114, budynek A, piętro pierwsze
wtorek i czwartek w godz. 10-13 oraz środa w godz. 12-15
tel. 589 36 00 wew. 1114
e-mail: szkoladoktorska@aps.edu.pl

 

 

Aktualności

20-11-2019

Standardy ochrony praw dziecka

W Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka i rocznicy przyjęcia przez ONZ "Konwencji o prawach dziecka" (20 listopada 1989 r.) warto przypomnieć o standardach ochrony praw dziecka.
19-11-2019

Przygotowania Jubileuszu 100-lecia Akademii

JM Rektor, prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski zaprasza do włączenia się w przygotowania obchodów 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
15-11-2019

Najlepsza monografia 2018 r. dotycząca problematyki pamięci

Znamy wyniki konkursu organizowanego w ramach II Polskiej Konferencji Pamięcioznawczej. Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce. Nagrodę uzyskała książka Małgorzaty Praczyk "Pamięć środowiskowa we wsp…