EN

Strona główna Doktoranci Stypendium doktoranckie

Stypendium doktoranckie

30-04-2019

 

Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor , po zaopiniowaniu wniosków przez  Komisję ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, przekazuje Rektorowi uczelni listę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium.

Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktoranto­wi, który:
- terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
- wykazuje się zaangażowaniem w:
     -   prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
     -   realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną   uczelni albo jednostkę   
         naukową;
- w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium  doktoranckiego wykazał
   się postę­pami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 30 września.

 

Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy.

Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta:
1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,  o których mowa
    w art. 199  ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  o szkolnictwie wyższym;
2) środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy z dnia 27 lipca  2005 r. -  
    Prawo o  szkolnic­twie wyższym;
3) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  - Prawo
     o szkolnictwie wyższym;
4) stypendium za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w:
     a) art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
     b) art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371),
     c) art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082, 1268
         i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64);
5) stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.   o stopniach
     naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor uczelni może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.

W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniej­szym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wyso­kości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

 

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

 ZARZĄDZENIE NR 178/2018 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego za osiągnięcia uzyskane przez doktoranta w roku akademickim 2017/2018, wypłacanego w roku akademickim 2018/2019 z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz jego wysokości podejmuje Rektor na wniosek doktoranta , po za opiniowaniu przez Komisję ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Uprawnienie do otrzymania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie uzyskują zwiększenie stypendium doktoranckiego, a także Ci, którzy nie otrzymali stypendium doktoranckiego.

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego składa się za  pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich należy złożyć razem z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego w terminie do 30 września.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

13-06-2019

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL!

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL! pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – laureaci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
10-06-2019

Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja z cyklu OSOBA 26-27września 2019. Jedność w różnorodności - Idea i rzeczywistość 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce
29-05-2019

Szkoła Doktorska APS - REKRUTACJA

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej APS