EN
  1. Regulamin studiów doktoranckich  - pdf. obowiązujący od 01.10.2019 r.
  2. Regulamin organizacji praktyk zawodowych obowiązujący  oraz karta praktyk
  3. Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego - pdf.
    druk „ZUS-ZZA- wypełniają osoby, które oświadczyły, że nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z wymienionych tytułów w cz. I oświadczenia, wypełniają i podpisują
    druk „ZUS- ZCNA- wypełniają osoby, które oświadczyły iż zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu cz. II, wypełniają i podpisują
    Wszelkie dodatkowe informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego udziela Rachuba płac pod nr tel. 22/589-36-00 wew. 2071
  4. Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 9 sierpnia 2017r.w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich